Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Det røykes en joint

Turn on, tune in ... og dropout

«Turn on, tune in, drop out» oppfordret dop-profeten Timothy Leary på en samling med 30.000 hippier i Golden Gate Park i San Francisco i 1967. Forskningen tyder på at Learys slagord traff godt: Det er en klar sammenheng mellom cannabisbruk og frafall.

En dansk pilotstudie fra i fjor fant at mellom fem og ti prosent av danske ungdommer røyker cannabis i så stort omfang at det kan ha konsekvenser for utdannelsen.
Det anslås at cannabis er en medvirkende – og ofte utslagsgivende – faktor i halvparten av tilfellene der elever faller ut av videregående skole og videre utdannelse. Studien konkluderer med at man ikke kan nå de politiske målene man har satt på utdanningsområdet, uten å ta tak i cannabisbruken.

Klar sammenheng

En studie som ble publisert i Lancet i fjor, fant at unge som begynner å røyke cannabis daglig før de er 17 år har 60 prosent lavere sannsynlighet for å fullføre videregående skole eller høyere utdanning.

Studien kombinerte individdata fra 3756 cannabisbrukere og kontrollerte for en lang rekke bakgrunnsvariabler. Forskerne fant en «klar og konsistent sammenheng» mellom hyppighet av cannabisrøyking og frafall.

Koblingen mellom cannabisrøyking og dårlige studieresultater er påvist i en lang rekke studier. Det er imidlertid vanskelig å vite om cannabisbruken er årsaken til de skoleproblemene, eller om begge deler skyldes bakenforliggende faktorer. Generelt kan man si anta at jo mer avvikende rusbruken er, desto mer avvikende er brukerne. Rusbruken er altså ikke den eneste faktoren som skiller brukere og ikke-brukere.

Hva med Norge?

Frafall fra videregående skole og høyere utdanning er blant de store utfordringene i den norske skolen og i høyere utdanningsløp.

Frafall har betydelige negative konsekvenser for den enkeltes muligheter i arbeidslivet, fremtidige inntekt – og vi ser negative sammenhenger også med helse.
Samtidig medfører det også store omkostninger for fellesskapet i form av tapt produktivitet, trygdeutgifter og sykdom.

I debatten snakker vi om bedre tilpasset undervisning og bedre rådgivningstjenester. Vi bør også snakke om cannabisbruk.

Nederlandske erfaringer

VG omtalte nylig en studie fra den nederlandske universitetsbyen Maastricht. Forskerne fant at utenlandske studenter som i en periode mistet adgangen til de nederlandske cannabiskafeene, forbedret studieresultatene sine betraktelig sammenlignet med medstudenter som fortsatt hadde adgang til kafeene.

Studien viste at effekten var særlig markant blant de svakeste studentene. Dette er kanskje ikke overraskende. De flinkeste studentene har mer å gå på, og dårligere karakterer betyr bare at de ikke helt oppnår sitt fulle potensial.

For svakere studenter kan en liten endring bety forskjellen mellom å stå og å stryke. Sannsynligheten for å bestå et kurs økte med 5,4 prosent blant de utenlandske studentene. Både for samfunnet og den enkelte er dette kanskje viktigere enn forbedringer i karakterene høyere opp på karakterskalaen, fordi stryk kan forsinke studieframdriften og i verste fall føre til at noen faller ut av studiet.

Virker på læreevnen

Studier har påvist at cannabisbruk påvirker både korttids- og langtidsminnet. Dette er viktige faktorer for læring. En annen forklaring kan være at cannabisbruk kommer til fortrengsel for andre aktiviteter som fremmer akademiske prestasjoner.

Studier har dessuten påvist endringer i hjernen som følge av cannabisbruk.

Det har imidlertid vært uklart hvilke konsekvenser dette har og om de påviste endringene blir normale igjen hvis man slutter å bruke cannabis. En mye omtalt studie fra New Zealand fant permanent tap av IQ blant tunge cannabisbrukere som begynte å røyke i ung alder.

Høye brukstall

I Norge har man vært mest opptatt av frafallet fra videregående skole. Så mye som én av fire elever fullfører ikke den påbegynte utdanningen i løpet av fem år.
Cannabisbruken i Norge er betydelig lavere enn i Danmark og Nederland. Men også her til lands kan cannabis være en medvirkende faktor til svekkede skoleresultater og frafall.

Vi har undersøkelser om bruk i Norge som viser at også vi har ungdomsmiljøer med høy andel cannabisrøykere. Det bør være en del av debatten om hvordan vi skal få ned frafallet.

Kronikken ble først publisert hos VG 8. juni 2015.

Kilder:

  • Olivier Marie og Ulf Zölitz: «High» Achievers? Cannabis Access and Academic Performance, IZA Discussion Paper No. 8900, mars 2015.
  • Edmund Silins et al: Young adult sequelae of adolescent cannabis use: an integrative analysis (Lancet Psychiatry sep. 2014)
  • Birgitte Simonsen: Hash som pedagogisk problem - I ungdomsuddannelserne (Simonsen & Illeris) Forum 100 %