Meld deg på vårt nyhetsbrev!

De ideelles plass i omsorgssektoren.

Ideelle aktører er viktige premissleverandører på helse og omsorg, spesielt på rusfeltet. Actis støtter representantforslaget om å innføre et mål om at 25 prosent av omsorgssektoren skal drives av ideelle innen 2030.

Actis er bekymret for de ideelles vilkår under det nye EU-direktivet som vil begrense muligheten til å kjøre skjermede anbudsrunder for ideelle tilbydere. Det er viktig å utarbeide tiltak slik at ikke ideell sektor spises opp av kommersielle tilbydere på rus og barnevernsfeltet.

Ideelle tilbydere sikrer mangfold og kontinuitet og er en viktig del av omsorgsstilbudet. Målet om en 25 prosents andel må følges opp med konkrete tiltak. De ideelles egenart og merverdi som tjenesteleverandører bør ikke erstattes av kommersielle aktører og det er viktig at handlingsrommet som det nye EU-direktivet gir, brukes aktivt til fordel for ideell virksomhet.