Meld deg på vårt nyhetsbrev!

En offensiv og solidarisk alkoholpolitikk

Actis støtter forslaget om nasjonal skjenkestopp kl 02.00, reversering av økningen av taxfreekvoten og styrkningen av Akan og frivillig, forebyggende arbeid.

Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan vil berømme representantene Bollestad, Bekkevold, Ropstad og Grøvan for å sette viktige alkoholpolitiske problemstillinger på den politiske dagsorden. Representantforslaget inneholder en rekke gode tiltak.

Samfunnsregnskap for kostnadene ved alkoholbruk

Store deler av de skadene alkoholbruk påfører den enkelte samt pårørende og familier er ikke kvantifiserbare, men det er viktig å tydeliggjøre de kostnadene som lar seg kvantifisere. Å sette opp et samfunnsregnskap for de enorme kostnadene alkoholbruk innebærer for samfunn, arbeidsliv samt for enkeltpersoner og deres familier, er derfor et godt forslag. Det vil gi et faktagrunnlag for alkoholpolitikken.

Innskrenke maksimal skjenketid til klokken 02.00

Forskning fra SIRUS viser at én times innskrenking av skjenketiden i snitt gir 19 færre voldstilfeller per 100 000 innbygger. Dette tilsvarer 16 prosent av volden nattestid i helgene i sentrum. Det er estimert at nær 80 prosent av voldstilfellene i Norge er alkoholrelaterte, og vi vet at en betydelig del av den alkoholrelaterte volden skjer rundt skjenkesteder. Dette, kombinert med det faktum at 36 prosent av befolkningen føler at det er utrygt å oppholde seg i sentrum på kveldstid i helgene i sin hjemkommune, tilsier at forslaget er både fornuftig, ansvarlig og nødvendig.

Styrke frivillige lag og organisasjoner som driver opplysning og holdningsskapende arbeid

Frivillig sektor har en viktig funksjon i forebyggende arbeid, og frivillige organisasjoner er viktige partnere for god rusforebygging både lokalt og nasjonalt. Kompetansen i frivillige organisasjoner må bli anerkjent og benyttet som en del av offentlige forebyggingsstrategier. Gode og forutsigbare rammevilkår for frivillige organisasjoner som jobber med rusforebygging, er derfor viktig. Frivillige organisasjoner må også involveres i skolens forebyggende arbeid. Særlig innenfor handlingsbaserte programmer bør frivillige organisasjoner ha en naturlig plass som et supplement til skolens eget arbeid.

Styrke Akan kompetansesenters arbeid

Akan kompetansesenter er et viktig redskap i arbeidet for å styrke forebyggingsinnsatsen i arbeidslivet. Akan har over 50 års erfaring med forebygging av både rusmiddel- og pengespillproblematikk i arbeidslivet, og er partsforankret, og utgjør derfor et svært godt utgangspunkt for effektivt forebyggende arbeid.