Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Fordeling av tippemidler

I høringsnotat datert 22.06.2016, ber Kulturdepartementet om innspill på forslag til framtidig fordeling av overskuddet fra tippemidlene til samfunssnyttige og humanitære organisasjoner.

Høringsbrevet viser til prosessen som ledet fram til et forlik om avvikling av spilleautomater og innføring av enerettsmodellen. Actis var en sentral aktør i denne prosessen.

Ansvarlighet først

Actis er ikke mottager av spilleinntekter, og har vedtektsfestet at vi heller ikke i framtiden skal kunne motta slike inntekter. Vårt anliggende knyttet til overskuddet fra Norsk Tipping, er at dette forvaltes på en måte som sikrer oppslutning om en spillemodell som setter ansvarlighet først.

Det er positivt med frivillig sektor som mottakere fordi dette er med på å øke bevisstheten om utfordringene med pengespill og viktigheten av å være en ansvarlig mottaker. Ansvarlighet er den viktigste årsaken til hvorfor enerettsmodellen er bra for hver og en, og for samfunnet som helhet.

Fordelingsnøkkel for overskudd

Det er viktig at Norsk Tippings overskudd fordeles etter objektive kriterier som står seg over tid. Av de to alternativene som Departementet skisserer i høringsnotatet støtter Actis alternativ 1: De tre beredskapsorganisasjonene mottar en fast årlig andel. Øvrige organisasjoner søker på lik linje i  henhold til kriterier, jf. pkt 5.

Aternativ 2, eller andre ordninger som gir enkeltorganisasjoner spesielle fortrinn ved aktivitetsvekst innenfor enerettsmodellen/Norsk Tipping, kan på sikt svekke oppslutningen om modellen.

Actis er også opptatt av at alternativ 1 er en ordning som er enkel for organisasjoner å søke på som er forutsigbar og der inntektene er frie midler.