Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Innspill til Folkehelsemeldingen Mestring og muligheter

Actis etterlyser konkrete mål for hvordan man skal oppnå «å redusere de negative konsekvensene rusmiddelbruk har for enkeltpersoner og for tredjepersoner og samfunn», som meldingen tar utgangspunkt i på rusfeltet.

Folkehelsemeldingen «Mestring og muligheter» signaliserer en tydelig satsing på forebygging av helse- og rusproblemer, særlig blant barn og unge. Det er en  prioritering Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan støtter. Forebygging er det viktigste virkemiddelet i norsk ruspolitikk. Vi er glad for at regjeringen tar tak i nye arenaer for tidlig identifisering og intervensjon. Det kan være avgjørende for å oppdage rusproblemer tidlig og dermed hindre en negativ utvikling.

Vi savner imidlertid flere konkrete mål for hvordan man skal oppnå «å redusere de negative konsekvensene rusmiddelbruk har for enkeltpersoner og for tredjepersoner og samfunn», som meldingen tar utgangspunkt i på rusfeltet:

Vi vil anbefale følgende konkrete og målbare mål for alkoholkonsumutviklingen og tilhørende effekter i Norge innen 2020:

  • Alkoholkonsumet skal reduseres med 25 prosent, til 5,9 liter per innbygger.
  • Rusrelaterte sykehusinnleggelser og kostnader for helsevesenet skal halveres.
  • Alkoholrelatert sykefravær i arbeidslivet skal halveres.
  • Debutalderen for alkoholbruk blant ungdom heves til 18 år.

Alkohol- og russtatistikk på nasjonalt og kommunalt nivå

Vi støtter Regjeringens mål om å utvikle bedre og mer enhetlig alkoholstatistikk på nasjonalt og kommunalt nivå, og at data om alkoholbruk legges inn i folkehelseprofilene.Actis anbefaler derfor at Stortinget ber Regjeringen om å:

  • Legge føringer for at politi og legevakt skal merke de volds- og skadesakene som er rusrelaterte i sine rapporter, slik at kommunen har et evidensbasert grunnlag for å vurdere den ruspolitiske innsatsen lokalt.
  • Legge føringer for at hvert politidistrikt som har unge på ruskontrakter/ungdomskontrakter loggfører dette og til en hver tid har oversikt over hvor mange som går på kontrakter, samt hvor mange som fullfører eller dropper ut.
  • Legge føringer for at Ungdata-undersøkelser skal omfatte alle elever på ungdomstrinnet og videregående skoler i Norge. 4. Legge til rette for at russtatistikk er lett tilgjengelig, på lokalt nivå, for de som jobber med rusforebygging i kommunene.

Arbeidslivet som arena for rusmiddelforebygging

I Folkehelsemeldingen slutter regjeringen opp under målet om at flest mulig ansatte i privat sektor – og alle ansatte i offentlig sektor - skal være omfattet av en generell og bevisstgjørende rusmiddelpolitikk. Actis mener gode eksempler er viktig, og at offentlig sektor bør gå foran. Det bør utvikles en minstestandard, og ev. en veileder, for hvordan retningslinjer for alkoholbruk i jobbsammenheng skal utformes.

Actis mener retningslinjer for alkoholbruk også bør innføres som et krav til arbeidsgiver i IA-bedrifter.