Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Innspill til ny opptrappingsplan for rusfeltet

Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan er glad for satsningen på rusfeltet og vi håper at opptrappingsplanen blir en del av et helhetlig løft, gjennom en tydelig satsning og mer langsiktig planlegging. Spesielt viktig er det at pasientrettighetene til de rusavhengige forsterkes i alle ledd, samtidig som forpliktelsene for kommunen tydeliggjøres. Det må settes inn mer ressurser til ettervern, og penger til kommunal innsats må være øremerket. Ettervern er en nødvendig del av rehabiliteringsprosessen, og et godt behandlingstilbud er helt avhengig av god oppfølging. Mange rusavhengige har også store helsemessige utfordringer, som krever et tverrfaglig samarbeid i kommunene.

Actis etterlyser:

  • Flere rus- og medikamentfrie behandlingstilbud. Det kan være problematisk at mange av de rus- og medikamentfrie behandlingsinstitusjonene ofte må ta inn pasienter som er på medikamentbehandling.

Legemiddelassistert behandling

  • Actis mener at det bør gjeninnføres et krav om at rusmiddelavhengige skal ha forsøkt rusfrie behandlingstilbud før de tas inn i LAR.
  • Vi vet fra ProLARs brukerundersøkelse at LAR har lyktes i å gi mange et bedre liv, men at det likevel er en stor andel som ikke er fornøyd med behandlingen. Vi mener at det må være mulig å forenkle klageprosessene for pasienter som er misfornøyde med behandlingen, da de formelle klagekanalene er utfordrende å bruke.
  • Det er også nødvendig å kartlegge hvordan rehabiliteringsdelen i LAR- ordningen kan styrkes. Aktivitetstilbud, bolighjelp og arbeidstrening er eksempler på aktiviteter som virker og som alltid må sees som en naturlig del av rehabiliteringsprosessen. Kommunene må få de nødvendige ressursene til rådighet for å sikre pasientene et fullverdig tilbud og en god oppfølging, slik de har krav på.
  • Vi mener også at LAR-pasienter må få mulighet til å bli rus- og medikamentfrie dersom de er motivert for det. Det må sikres at dette skjer på en trygg måte med god oppfølging.

Sosial inkludering

Behandling uten oppfølging er lite effektivt. For å bedre pasientenes behandlingsforløp, må vi sørge for bedre overganger og samhandling mellom de ulike instansene: Det må etableres et integrert behandlingsforløp – fra avrusning, til behandling og ettervern. Både helseforetakene og kommunene må sammen ta ansvar for å sikre bedre overganger slik at pasientenes rettigheter og dermed mulighet til et liv uten rusavhengighet ivaretas. Kommunene og helseforetakene må samvirke slik at brukerne får den oppfølgingen de har behov for og har mulighet til å lykkes.

Innsatsen må komme tidlig

Eldre drikker stadig mer, og det er grunn til å anta at store deler av forbruket er skjult alkoholmisbruk. Vi trenger å utrede alternative behandlingsformer for denne gruppen, og det er et behov for opplæring av helsepersonell på nettopp dette feltet - spesielt hos fastleger. Den gruppen vi vet minst om er likevel barn og unge. Her trenger vi mer kunnskap når det gjelder rus, utvikling av rusproblemer og behandling. I tillegg mener vi ulike tiltak rettet mot barn og ungdom må prioriteres: