Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår at kommunens betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter også skal gjelde pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB)

Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan støtter forslaget, men peker på at det er viktig at kommunen involveres i behandlingen så tidlig som mulig for å sikre at det er et fullverdig bo- og oppfølgingstilbud når pasienten skrives ut av behandling.

En trygg og tilpasset bolig er helt grunnleggende etter endt behandling. Uten bolig er det vanskelig å bygge seg opp et normalt liv, og bolig er en viktig suksessfaktor for vellykket og effektiv behandling og ettervern. Det er kommunens ansvar både å fremskaffe og tildele differensierte og tilpassede boliger. Det er også viktig å følge opp med tiltak og tjenester. Personer med rusproblemer har ofte behov for bistand til å mestre egen bo- og livssituasjon. Det må arbeides aktivt for å redusere utkastelser og begrense bruken av midlertidige botilbud. Personer med ruslidelse har ofte sammensatte problemer, av somatisk og psykiatrisk karakter i tillegg til sosiale utfordringer. Dette må man hensyn ta i planleggingen og gjennomføringen av oppfølgingsarbeidet.