Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Prikkesystem for skjenking av alkohol

Actis er positive til forslaget om et prikkesystem for skjenkenæringen, men vi mener det foreslåtte nivået er for lite strengt til å ha en effekt.

De nye reglene gir en nyttig presisering av ulik vektlegging av brudd på alkoholloven, og vil bidra til en forenkling av saksbehandlingen for kommunene. Dette vil også gi bransjen bedre forutsigbarhet. Det er i dag for stor lokal variasjon i hvordan alkoholloven følges opp, og forslaget om å innføre en prikkeordning for utelivsbransjen er et positivt bidrag til økt likebehandling.

Vi mener imidlertid det foreslåtte reaksjonsnivået er for lite strengt til å ha effekt. Reaksjonsnivået er betydelig mildere enn opprinnelig foreslått av departementet. Dette til tross for at flere av høringsinstansene som har erfaring med å håndheve tilsvarende regelverk på lokalt nivå, meldte inn at reaksjonsnivået var for mildt i første runde. For at sanksjoner skal fungere, må brudd på regelverket få reelle konsekvenser.

Normerte regler 

De foreslåtte reaksjonsnivåene i proposisjonen betyr i praksis en betydelig liberalisering av regelverket for enkelte kommuner. Det strider mot intensjonen bak proposisjonen: Å redusere problemer knyttet til alkoholbruk. Actis mener at de kommunene som har kontrollregimer som er strengere enn hva proposisjonen foreslår, skal kunne opprettholde disse.

Actis mener i utgangspunktet at prikktildelingssystemet er forenelig med andre iverksatte tiltak, som f.eks. Salutt-prosjektet i Oslo. Salutt bygger på tre grunnpilarer: kursing og kompetanseheving, dialog, samt styrket tilsyn og kontroll.

Må ikke fortrenge gode prosjekter

Forslaget om normerte regler angår strengt tatt kun tilsyns- og kontroll-delen. Kommuner som har iverksatt tiltak som ekstra kursing og kompetanseheving av bransje og kontrollører, eller formalisert et samarbeid mellom bransje, kommune og politi, må stå fritt til å videreføre dette arbeidet. Det bør også oppfordres til nettopp det innenfor rammen av lovforslaget.

Actis mener kommuner som ønsker å gjøre en større innsats for å forebygge enn det som legges til grunn i prikketildelingssystemet, fortsatt må ha mulighet til det.