Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Styrket rusomsorg i fengslene

65 prosent av innsatte i norske fenglser har erfaring med narkotika og hele 35 prosent har tatt i bruk narkotika mens de har vært i fengsel, viser en ny rapport fra Seraf.

Risikoen for overdosedødsfall var nesten ti ganger høyere blant narkotikabrukere de to første ukene etter løslatelse. Hvis vi skal redusere antall overdosedødsfall og hjelpe flere til å lykkes med et nytt liv etter soning må rusomsorgen styrkes i fengslene, og overgangen til et liv etter endt soning må tilrettelegges.

Regjeringen legger opp til å utvide og etablere nye stifinnereneheter for rusbehandling i fengslene og å styrke fengselshelsetjenesten i forslag til statsbudsjett for 2017. 

Actis ønsker i tillegg at det opprettes rusmestringsenheter i fengslene. Videre bør det legges til rette for straffegjennomføring i samfunnet og økt bruk av soning i behandlingsinstitusjon.

Brukermedvirkning er et viktig element under og etter soning. I den forbindelse ønsker Actis at Stiftelsen Retretten får økt tilskuddet. Retretten baserer seg på ideen om likemannsarbeid, hvor formålet er å hjelpe folk tilbake til et rusfritt liv.

Innsatte som er på LAR må få oppfølging slik at soningen også blir en del av rehabiliteringen.

Økt bemanning, enerom og meningsfull sysselsetting er nødvendig for å redusere rusbruken i åpne fengsler.

Rusmiddelavhengige innsatte må komme tettere på kriminalomsorgen, helsetjenesten, sosialtjenesten, Nav og hjemkommunen under soningen slik at bolig, arbeid, sosialfaglig hjelp og annen nødvendig oppfølging er avklart ved endt soning.

Kriminalomsorgen spiller en hovedrolle i dette arbeidet og bør derfor styrkes, og tildeles et særlig ansvar med å sikre oppfølging etter løslatelse.