Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Tiltak mot vold og overgrep

Regjeringen har lansert en opptrappingsplan mot vold og overgrep. Krisesentertilbud for kvinner som ruser seg, doping og kjærestevold er temaene Actis spilte inn.

Voldsutsatte rusavhengige kvinner får ikke god nok hjelp

Krisesentertilbudet til kvinner som ruser seg er altfor dårlig. Voldsutsatte kvinner som sliter med rus opplever ofte at krisesentrene ikke kan tilby hjelpen de trenger. Kommunene har plikt til å tilby hjelp til alle voldsutsatte innbyggere Det mangelfulle hjelpetilbudet er et alvorlig brudd på rettsikkerheten til denne gruppen. Sammen med RIO ønsker Actis nå å løfte denne tematikken opp på dagsordenen, og har spilt inn at tilbudet til gruppen må styrkes. I tillegg må hjelpeapparatet koordineres og samarbeidet mellom rusomsorgen og krisesentrene må bli bedre.

Doping

Actis er kritiske til at problematikk knyttet til doping og vold ikke diskuteres overhodet i opptrappingsplanen. Bruken av doping har blitt doblet i løpet av seks år, ifølge en undersøkelse gjennomført av Sentio på oppdrag av Actis. I undersøkelsen, som er gjennomført blant unge i alderen 18-25 år, svarer 22 prosent at de kjenner til at noen i deres omgangskrets bruker eller har brukt doping. Fire prosent oppgir å selv ha brukt doping. Store beslag indikerer også at markedet er stort for disse midlene.

Typiske effekter av dopingbruk er mangel på empati, dårlig impulskontroll og irritabilitet, noe som ofte kan gi utslag i voldelige episoder både hjemme og ute. Helsestasjonene og skolehelsetjenesten er viktige kanaler for å nå denne ungdom med kunnskap om konsekvenser av dopingbruk og informasjon om behandlingsmuligheter for de som sliter med avhengighet. Kunnskapsnivået om dopingmidlenes virkninger bør også økes i skoler og helsevesen.

Kjærestevold

Vold i nære relasjoner kan også ramme utenfor de etablerte familie- og parkonstellasjonene, som kjærestevold. En undersøkelse Sentio har utført for Actis viser at 9 prosent kvinner i alderen 18-25 år har opplevd å bli utsatt for vold fra kamerat eller kjæreste i ruspåvirket tilstand.

Ungdom er spesielt utsatt for vold og seksuelle overgrep i forbindelse med rus. Ofte er både offer og overgriper påvirket.  For denne gruppen er krisesenter eller lege neppe aktuelt, med mindre volden er av et omfang som gir grunnlag for akutt legehjelp. Det er viktig at man når ut med informasjon om hjelpetilbud også til denne gruppen, for eksempel i samarbeid med studenthelsetjeneste, ungdommens helsestasjon og Unginfo.