Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Veileder for pårørende

Belastningen ved å være pårørende til en rusavhengig kan være stor, og det bør tilrettelegges for veiledning både for hele familien og for den enkelte. Nå er det skrevet en veiledning for pårørende til bruk for ansatte i helse- og omsorgstjenesten.

Pårørende kan være en viktig ressurs og bør inkluderes i brukerens behandlingforløp. Samtidig har pårørende ofte et selvstendig behov for støtte fordi rollen som pårørende kan være belastende. Oppfølging av pårørende kan gjerne foregå hjemme.

Når barn er pårørende

Actis synes det er bra at barn som pårørende har fått stor plass i veilederen. Disse barna har en høyere risiko for å utvikle egne problemer, oppleve frafall i skolen og har en høyere sannsynlighet for tidlig uførhet. Barn som pårørende må  stille i en særstilling som pårørende hvor tidlig innsats vektlegges.

Barn uten formelle rettigheter

Per idag har barn ingen formelle rettigheter som pårørende og har derfor ikke krav eller rett på eget tilbud om behandling eller oppfølging basert på rusproblemer i familien. Før de får et hjelpetilbud må de bli så syke at de fyller kriteriene for å bli rettighetspasienter. ( eks BUP- traumer, vold osv) Dette gjør det ekstra viktig at veilederen er tydelig på helsepersonellets muligheter til å gripe inn og ivareta barn som pårørende.

Støtter BAR

Actis støtter innspillet til BAR-Barn av rusmisbrukere om at det bør være en egen veileder som går spesifikt på barn som pårørende. Barn skal ivaretas på en best mulig måte slik at barnets behov blir møtt under hele behandlingsprosessen.

Dette må kommunen og spesialisthelsetjenesten sørge for i fellesskap.