Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Alkohol i arbeidslivet

I juni 2016 lanserte Folkehelseinstituttet rapporten "Alkohol og arbeidsliv - en undersøkelse blant norske arbeidstakere". Ifølge rapporten, som er utarbeidet av Inger Synnøve Moan og Torleif Halkjelsvik, skjer opp mot 20 prosent av alkoholbruken i jobbsammenheng. Dette er omtrent halvparten av tidligere anslag.

31 prosent av norske arbeidstakere har drukket seg beruset i jobbsammenheng en gang eller oftere det siste året, og 20 prosent svarte at de hadde vært tydelig beruset i en jobbrelatert situasjon en dag i løpet av de siste 12 månedene (både i og utenfor arbeidstid).

Sykefravær

I rapporten kommer det også frem at alkoholrelatert sykefravær utgjør rundt 1 prosent av totalfraværet, og 3 prosent av korttidsfraværet.

Tidligere anslag har estimert at 30 prosent av korttidsfraværet og 15 prosent av langtidsfraværet har vært alkoholrelatert. Disse tallene har vært basert på estimater fra svenske undersøkelser.

Uønskede hendelser

I undersøkelsen oppgir én av fem at de har vært bekymret for kollegaers alkoholbruk, og nesten én av tre har opplevd berusede kollegaer som plagsomme.

Andelen arbeidstakere som rapporterte å ha blitt utskjelt (4 prosent), fysisk skadet (2 prosent) og fått uønsket seksuell oppmerksomhet av kollegaer som hadde drukket (7 prosent) er sammenlignbare med andelene funnet i generelle befolkningsundersøkelser.

Rundt 10 prosent følte seg utenfor eller uteblir fra sosiale arrangementer på grunn av drikking i jobbsammenheng og 17 prosent mener at man ikke bør servere alkohol i jobbregi.

Oppsummert viser undersøkelsen at drikking i jobbrelaterte situasjoner forekommer relativt sjelden, men at holdningene til alkoholbruk i jobbsammenheng er mer liberale enn selvrapportert konsum tilsier. Andelen som rapporterer om alkoholrelatert sykefravær er lavere enn det som er blitt funnet i tidligere undersøkelser, noe som kan tyde på at dette er et bransjespesifikt problem heller enn et problem i hele bredden av norsk arbeidsliv.

Studien skal følges opp over flere år. Å undersøke forskjeller mellom bransjer og andre undergrupper av arbeidstakere blir et viktig anliggende i hovedrapporten fra prosjektet, som er planlagt i 2018 og skal bygge på data innhentet årlig i fire år.

Se også vårt notat "Alkohol i arbeidslivet" som nedlastbar pdf til denne saken.