Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Bilde av skilt gangvei - voksen og barn
Barnas fremtid: Voksnes ansvar. Foto: Pernille Huseby

Alkoholbruk kan gi barnet varig skade

Effektene av alkoholeksponering i fosterstadiet varer resten av livet, og skadene kan være fysiske, atferdsmessige og/eller kognitive. Omfattende forskning de siste tiårene har vist at alkoholeksponering i fosterstadiet påvirker på flere måter, og at det kan være store variasjoner mellom individene.

FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorder) er en samlebetegnelse for skader som har oppstått på grunn av at barnet er blitt eksponert for alkohol i fosterlivet. I termen inngår alle ulike alkoholrelaterte skader.

Konsekvenser for barna

Alkoholeksponering kan føre til at barnets kognitive evner blir svekket. Evne til å planlegge og gjennomføre av oppgaver og oppmerksomhet er nedsatt og påvirker problemløsning, organisering og impulsivitet. Både grov- og finmotorikk kan være nedsatt. Barn med FASD kan ha kommunikasjonsproblemer og problemer med å forstå konsekvensene av atferd eller uønsket atferd. Dessuten overfølsomhet i forhold til inntrykk, konsentrasjonsvansker, hyperaktivitet, samt problemer med søvn.

De mest alvorlige skadene fører til diagnosen føtalt alkoholsyndrom (FAS) som kjennetegnes av veksthemning (lengde, vekt, hodeomkrets), særegne ansiktstrekk (glatt leppefure, smalt lepperød på overleppen, korte øyenspalter) og skader i sentralnervesystemet.

Ingen alkohol i svangerskapet

Alkohol (etanol) er et toksisk stoff som kan skade fosterets celler og organer. Dersom den gravide drikker alkohol, er det en risiko for at fosteret blir skadet. Fosteret får samme promille som mor, og alkoholen kan skade celler og hemme danning av nye celler. Hjernen er særlig sårbar fordi den utvikler seg gjennom hele svangerskapet.

Endringene i hjernen kan være små, men de kan medføre at barnet mister noe av mulighetene det ellers hadde hatt. Risikoen for alkoholskader er størst hvis mor drikker store mengder eller misbruker alkohol. Samme mengde alkohol kan påvirke fostre på ulike måter. Sannsynligvis har barn ulik grad av sårbarhet. Samtidig spiller barnets arveegenskaper inn. Tidspunktet for eksponering samt forhold som mors helse, livsstil og alder har også betydning. Som hovedregel kan alkohol skade fosteret i alle faser av svangerskapet. Skadene vil være der for alltid, men kan forebygges ved at gravide ikke drikker alkohol i graviditeten.

Det finnes ingen sikker nedre grense for alkohol i svangerskapet. Derfor anbefaler helsemyndighetene totalavhold gjennom hele graviditeten.

Les om amming og alkohol her.

Oppfølging av gravide

På svangerskapskontroll skal helsepersonell spørre om alkoholbruk og informere om anbefalingen om avhold. Les også omtale av hvordan man kan veilede gravide om sunne levevaner.

Hvis den gravide bruker alkohol, må det vurderes om hun skal følges opp med nye samtaler eller henvises videre. Oppfølgingstiltak må tilbys raskt, slik at fosteret i minst mulig grad blir utsatt for alkohol. Helsepersonell har meldeplikt til den kommunale helse- og omsorgstjenesten dersom «det er grunnlag for å tro, at den gravide misbruker rusmidler på en slik måte at det er overveiende sannsynlig at barnet blir født med skade», jf. Lov om helsepersonell § 32 (lovdata.no).

Kilde: Helsedirektoratet