Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Bruker ungdom mindre cannabis etter legalisering?

Stemmer det virkelig at ungdom i Colorado bruker mindre cannabis etter legaliseringen?

«Bruken av cannabis blant ungdom i Colorado gikk ned etter at cannabis ble legalisert», rapporterte nyhetsbyrået Reuters og mange andre før sommeren. Nye data fra Healthy Kids Colorado-undersøkelsen viste angivelig at cannabisbruken i Colorado var lavere enn gjennomsnittet for hele USA. Og til tross for at det var færre unge som mente at cannabis var skadelig, gikk bruken ned.

Strider mot antakelser

Ikke overraskende fikk dette funnet mye oppmerksomhet og stor spredning. Først og fremst så det ut som om studien motbeviste den utbredte antakelsen om at cannabislegalisering ville øke bruken blant ungdom.

Dernest har man tidligere påvist en sammenheng mellom risikovurdering og bruk: Når risikovurderingen går ned, går bruken opp. Her så vi derimot at risikovurderingen gikk ned uten tilsvarende økning i bruken.

For det tredje strider disse funnene mot den store landsdekkende NSDUH-studien, som viste en økning i cannabisbruk blant alle aldersgrupper i Colorado, og som fant at bruken blant mindreårige i Colorado var høyest i landet.

Undersøkelse på delstatsnivå

Legaliseringstilhengerne var raske til å trykke funnene til sitt bryst. «Nå vet vi hva som skjer når du gjør cannabis lovlig», skrev en spaltist i Washington Post.

Men er det mulig å konkludere så bastant på grunnlag av denne undersøkelsen? Det enkle svaret er naturligvis «nei».

Healthy Kids Colorado Survey (HKCS) er en forholdsvis stor undersøkelse med rundt 17.000 respondenter. Den dekker imidlertid ikke alle distrikter og skoletyper, og svarprosenten var forholdsvis lav.

Sammenligner forskjellige rapporter

Som det fremgår av navnet dreier det seg om en undersøkelse som gjennomføres på delstatsnivå i Colorado. Selv om det er en delstatsundersøkelse, sammenliknes dataene fra HKCS med «nasjonale tall». Det fremgår ikke klart i rapporten hvilken nasjonal undersøkelse det dreier seg om, men tallene matcher Center For Disease Controls Youth Behavioural Risk Survey (YBRS). Dette er en nasjonal studie med i underkant av 15.000 respondenter fordelt på nesten 50 delstater.

Selv om noen av spørsmålene om cannabis er like i HKCS og YBRS, er det altså to ulike undersøkelser det dreier seg om, og tallene er derfor ikke uten videre sammenliknbare.

Resultatene fra Healthy Kids Colorado Survey 2015 sammenliknes ikke bare med nasjonale tall, men også med tall fra undersøkelser i Colorado i 2009, 2011 og 2013. I følge denne dataserien er cannabisbruken relativt uendret de siste årene, med en mulig nedgang fra 2009. HKCS-undersøkelsen ble imidlertid endret i 2013, så heller ikke disse dataene er uten videre sammenliknbare.

Lav svarprosent

Svarprosenten på videregående (high school) sank dessuten fra 58 prosent i 2013 til 46,5 prosent i 2015, noe som skaper ytterligere problemer for tidsserien. Svarprosenten på HKCS er dessuten vesentlig lavere enn den nasjonale YBRS-studien, som hadde en responsrate på 88 prosent. Colorado var for øvrig blant delstatene som deltok i YBRS-studien, men svarprosenten i Colorado var for lav til at tallene kunne inngå i de nasjonale beregningene.

Både sammenlikningen med nasjonale tall og tidsserien er problematiske. Funnene gir derfor ikke grunnlag for å trekke klare konklusjoner.