Meld deg på vårt nyhetsbrev!

ung gutt i bymiljø
Få bruker: Norske ungdommer bruker cannabis i mindre grad enn unge i andre europeiske land. Foto: Pexels

Cannabis: Bruk og utbredelse

De fleste har verken prøvd eller bruker cannabis. I SIRUS’ befolkningsundersøkelser er det i overkant av 20 prosent som oppgir at de har brukt cannabis en eller flere ganger i løpet av livet, mens andelen som oppgir å ha brukt cannabis siste år og siste 4 uker, er på henholdsvis 4,3 prosent og 1,6 prosent.

Høyest erfaringsgrad (livstidsprevalens) finner vi i gruppen 25-34 år, med knapt 35 prosent. Men også her finner vi at bruk i løpet av siste år og siste måned er relativt sjelden. Halvparten av gruppen som har brukt cannabis, oppgir at de har brukt stoffet fem ganger eller mindre. Dataene indikerer at bruken for mange ligger noe tilbake i tid. (Sandøy 2015).

Mest utbredt

På verdensbasis er cannabis det mest utbredte narkotiske stoffet. FNs narkotikabyrå anslår at 3,8 prosent har brukt stoffet siste år. Beste anslag på siste års bruk av stoffer som heroin og kokain er under 0,5 prosent (UNODC 2014).

Cannabis er også det mest brukte av illegale rusmidler blant ungdom i Norge, men de siste årene har flere undersøkelser vist at forbruket faller. Mens det i 1999 var 12 prosent av 15-16 åringene som oppga at de hadde brukt cannabis noen gang, var denne andelen sunket til fem prosent i 2011 (ESPAD 2011).

Prøver én gang

Andelen som rapporterte at de hadde brukt stoffet i løpet av de siste 30 dagene, var naturlig nok lavere. Dette indikerer at mange av de som prøver hasj eller marihuana, ikke går over til å bruke stoffet regelmessig, men bare bruker det én eller noen få ganger. Av de fem prosentene som i 2011- undersøkelsen oppga at de hadde brukt cannabis noen gang, hadde eksempelvis litt over halvparten bare brukt hasj eller marihuana én eller to ganger.

Den europeiske ESPAD-studien viser at norske 15-16-åringer er blant de som ruser seg minst på cannabis i Europa, med fem prosent mot 17 prosent i snitt for alle landene som deltar i undersøkelsen (ESPAD 2011).

97 posent har ikke brukt cannabis

Nedgangen i andelen unge som oppgir å ha brukt cannabis, er en utvikling vi også ser i andre undersøkelser. SIRUS befolkningsundersøkelse fra 2012, Ungdatarapporten fra 2014 og en rekke lokale undersøkelser viser den samme tendensen.

Blant unge i Oslo har det for eksempel vært en nedgang i andelen som oppgir å ha brukt hasj/marihuana fra 13 prosent i 1996 til 9 prosent i 2006 og 2012 (Øia 2012). Ungdataundersøkelsen viser at 97 prosent av norske ungdomsskoleelever ikke har brukt cannabis det siste året, mens rundt 1 prosent oppgir at de har brukt stoffet mer enn seks ganger (NOVA 2014).

Lite bruk av andre illegale stoffer

Det er svært få norske 15-16-åringer som oppgir at de har brukt andre illegale stoffer enn cannabis. Bare 2 prosent oppgir at de har forsøkt, mot et snitt på 6 prosent i landene som deltar i ESPAD-undersøkelsen (ESPAD 2011).

Vi ser samme tendens for hele befolkningen under ett: Undersøkelser viser at det er gjennomgående færre som har brukt ulike narkotiske stoffer i Norge sammenlignet med andre europeiske land. I Europa er det i gjennomsnitt om lag 3,6 prosent i aldersgruppen 15-64 år som har brukt cannabis de siste 30 dager, i Norge er tilsvarende tall 1,6 (EMCDDA 2012; Sandøy 2015).

Høy bruk av metamfetamin

Europeiske studier av narkotikamarkører i avløpsvann bekrefter i hovedsak funnene fra spørreundersøkelser og andre metoder. Data fra Oslo viser at bruken av kokain og ecstasy ligger under snittet i undersøkelsen. Metamfetaminbruken er derimot relativt høy og tyder på forskjeller i bruksmønster mellom Vest-Europa (amfetamin) og Nord/Øst-Europa (metamfetamin). Vi finner også at cannabisbruken ligger over snittet blant de 44 byene i undersøkelsen (Ort et.al 2014). Byene som er med i undersøkelsen er imidlertid ikke noe representativt utvalg av europeiske byer, og selv om funnene kan si noe om bruksmønstrene i byene som deltar, så må rangeringen tolkes med varsomhet.

Forskingen har funnet et skille mellom de som prøver illegale stoffer og slutter, og de som er brukere over tid. Ungdommene som bruker illegale stoffer over tid har ofte flere andre risikofaktorer, som dårlig mental helse, lav utdanning og «marginal sosial posisjon» (SIRUS 2013).

Kilder