Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Cannabisbruk under svangerskap kan få følger for barnet. Også under oppveksten er det uheldig å eksponeres for cannabis av ulike årsaker
Mens det er forsket mye på konsekvenser av bruk av rusmidler som alkohol og kokain under svangerskapet, er det forsket mindre på konsekvenser av cannabiseksponering i mors liv. Foto: Spirit-Fire Flickr

Cannabis og barn

Forskningen som finnes tyder imidlertid på at cannabisbruk under graviditet kan påvirke fosterets utvikling, og morkaken hindrer ikke at THC når fosteret. Nyfødte og babyer kan også eksponeres for THC gjennom morsmelk, som kan nå høye konsentrasjonsverdier i melken.

Får følger

Flere studier har funnet lavere fødselsvekt blant barn som har vært utsatt for cannabis under svangerskapet. Bruk av cannabis under svangerskapet har oftere ført til innleggelse på nyfødtintensiven (NAS 2017; Gunn m.fl. 2016). Lav fødselsvekt er assosiert med økt barnedødelighet, lavere IQ og dårligere utdanningsresultater.

Likner tobakksbruk

Cannabisbruk tidlig i svangerskapet er assosiert med mange av de samme skadene knyttet til tobakksbruk, blant annet spontanabort, misdannelser og lærevansker. I tillegg øker risikoen for svangerskap utenfor livmoren. De negative konsekvensene av cannabiseksponering under svangerskapet har økt, ettersom THC-nivået i cannabisprodukter har økt. Studier har også funnet sammenheng mellom cannabiseksponering i mors liv og kognitive svekkelser og atferdsproblemer senere i livet, men funnene er usikre blant annet fordi det er vanskelig å utelukke andre, bakenforliggende faktorer (Hall 2014, HHS 2016).

Cannabis virker inn på cellenivå

En oversiktsstudie påpeker at mekanismene bak skadene assosiert med cannabiseksponering i livmoren har så langt vært uforklart. Forskerne har imidlertid forsøkt å se på og forklare sammenhengen mellom cannabisbruk og fosterskader ved å se på hva som skjer på cellenivå, og på hvilke prosesser som påvirkes. I kreftforskning har cannabinoider fått oppmerksomhet fordi de kan bidra til å forhindre cellevekst og til å fremskynde celledød. Nettopp disse egenskapene, som virker lovende innen kreftforskning, er farlige for et embryo under utvikling. I tillegg er røyking en vanlig inntaksmetode for cannabis, noe som bidrar til økt inntak av giftstoffer som også kan skade et foster (ibid).

Sammenheng mellom sykehusinnleggelser av barn og legalisering

Flere pasienter enn tidligere oppsøker legevakt på grunn av cannabis, inkludert barn som har fått i seg ulike cannabisprodukter ved et uhell (The New York Times 2014; RMHIDTA 2015). Barn som eksponeres for cannabis kan få potensielt alvorlige symptomer, som respirasjonssvikt, sirkulasjonsproblemer og midlertidig koma. Noen studier har funnet at det er en sammenheng mellom legalisering av cannabis og antall sykehusinnleggelser av barn som er eksponert for cannabis (Wang, Le Lait Deakyne, Bronstein, Bajaj og Roosevelt 2016; Onders, Casavant, Spiller, Chounthirath og Smith 2015; NAS 2017). I byen Pueblo i Colorado har antallet nyfødte som tester positivt for marihuana økt dramatisk.

Lite forskning på passiv cannabisrøyking

I motsetning passiv tobakksrøyking, er det forsket lite på konsekvensene av passiv cannabisrøyking for barn. Noen studier finner at hoste og økt risiko for luftveisinfeksjoner er mulige konsekvenser. Spor av THC har blitt funnet i urinprøver hos barn som har blitt eksponert for passiv cannabisrøyking. Selv om studien er liten (43 barn) og fanget opp svært lave konsentrasjoner av sporstoffene, og sammenhengen mellom mulige skader og cannabiseksponering er uklar, er det likevel grunn til å advare mot at barn utsettes for passiv cannabisrøyking.

Utrygghet og uforutsigbarhet

Barn som opplever at foreldrene er ruset på cannabis vil ha mange av de samme reaksjonene som barn av foreldre som er ruset på alkohol eller andre rusmidler. For barna kan det oppleves utrygt at foreldrene oppfører seg annerledes enn vanlig, og mer omfattende bruk kan skape utrygghet og uforutsigbarhet (Drummond og Fitzpatrick 2005).

Kilder:

NAS – The National Academies of Science, Engeneering, Medicine. (2017). «The health effects of cannabis and cannabinoids: The current state of evidence and recommendations for research».

Gunn JK, Rosales CB, Center KE, Nuñez A, Gibson SJ, Christ C og Ehiri JE. (2016). «Prenatal exposure to cannabis and maternal and child health outcomes: a systematic review and meta-analysis»

Friedrich J., D. Khatib, K. Parsa, A. Santopietro og G. I. Gallicano. (2016). «The grass isn’t always greener: The effects of cannabis on embryological development»

Hall, Wayne (2014) «What has research over the past two decades revealed about the adverse health effects of recreational cannabis use?»

HHS - U.S. Department of Health and Human Services, Office of the Surgeon General. (2016). «Facing Addiction in America: The Surgeon General’s Report on Alcohol, Drugs, and Health».

The New York Times (2014): «After 5 Months of Sales, Colorado Sees the Downside of a Legal High»

Wang GS, Le Lait MC, Deakyne SJ, Bronstein AC, Bajaj L og Roosevelt G. (2016) «Unintentional Pediatric Exposures to Marijuana in Colorado, 2009-2015» http://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2534480

Onders B., Casavant MJ, Spiller HA, Chounthirath T og Smith GA. «Marijuana Exposure Among Children Younger Than Six Years in the United States»

Denver Post. (2016a). «Pueblo hospitals, doctors worried about new mothers’ marijuana use».

Dakis K. og S. Buchanan. (2016). «Childhood exposure to marijuana – What you should know».

Wilson, K.M., M. R. Torok, B. Wei, L. Wang, M. Robinson, C. S. Sosnoff og B.C. Blount. «Detecting biomarkers of secondhand marijuana smoke in young children»

Drummond og Fitzpatrick (2005) i Reder, McClure og Jolley (ed) Family Matters: Interfaces between Child and Adult Mental Health. Taylor & Francis E-Library.