Meld deg på vårt nyhetsbrev!

77 % støtter et fortsatt forbud mot cannabis.
Åker med cannabisplanter. Foto: Shutterstock

Cannabis re-klassifisert

Nylig vedtok FNs Narkotikakommisjon å re-klassifisere cannabis. Dette får ingen konsekvenser for forbudet mot cannabis eller kontrolltiltakene i de internasjonale narkotikakonvensjonene, men gjenspeiler oppdatert kunnskap om helseeffekter av cannabinoider.

Cannabis er ett av få stoffer som er oppført i Narkotikakonvensjonens Klasse IV (Schedule IV). Stoffene i denne gruppen har stort skade- og avhengighetspotensial, og liten medisinsk nytteverdi som kan veie opp for skadepotensialet. De mest kjente stoffene i Klasse IV er cannabis og heroin.

Alle stoffene i Klasse IV er automatisk også oppført i Klasse I. Denne klassen omfatter stoffer som har stort skadepotensial, men også medisinsk nytteverdi. Klasse I er “standardregimet” for narkotikakontroll. I denne gruppen finner vi stoffer som kokain, fentanyl – og altså heroin og cannabis.

Les også: Pressemelding fra FNs Narkotikabyrå

Like ulovlig som før

Vedtaket i Narkotikakommisjonen innebærer at cannabis strykes fra Klasse IV. Dette betyr ikke at cannabis fjernes fra narkotikalista. Cannabis er fortsatt oppført i Klasse I og er dermed underlagt samme strenge kontrolltiltak som kokain, fentanyl og andre farlige stoffer. Det internasjonale narkotikakontrollbyrået (INCB) understreker at forslaget “vil ikke endre kontrolltiltakene som kreves på internasjonalt nivå”.

Gjennomgang av kunnskapsgrunnlaget

I henhold til de internasjonale narkotikakonvensjonene skal Verdens helseorganisasjon (WHO) gi Narkotikakommisjonen råd om klassifisering av narkotiske stoffer.

Cannabis ble ført opp i den første internasjonale narkotikakonvensjonen i 1961. Siden den gang har det kommet mye ny kunnskap om stoffet. Ikke minst vet vi i dag mer om de ulike virkestoffene i cannabisplanten, om skadevirkninger og mulige medisinske effekter. Derfor ba medlemsstatene WHO om å gå gjennom oppdatert forskning på feltet. Cannabis har ikke tidligere vært gjenstand for en slik gjennomgang.

I 2018 produserte WHOs ekspertgruppe om narkotikaavhengighet (ECDD) to rapporter om temaet. På grunnlag av disse to rapportene kom WHO med seks forslag til endringer i klassifiseringen av cannabis og cannabinoider i FNs narkotikakonvensjoner.

Anbefalingene ble lagt fram for FNs Narkotikakommisjon våren 2019, men sterke motforestillinger fra medlemsstatene førte til en lang runde med diskusjoner og avklaringer før landene endelig kunne stemme over forslagene i desember 2020. Forsinkelsen skyldtes dels definisjonsmessige og tekniske uklarheter i forslagene fra WHO som måtte avklares før landene kunne ta stilling til dem, og dels at en rekke land var uenige i at det var behov for å endre klassifiseringen.

Les også: Uttalelse fra INCB på Narkotikakommisjonens årlige møte i mars 2020.

Stor uenighet

Fem av WHOs anbefalinger ble avvist. Den eneste som fikk gjennomslag, var forslaget om å stryke cannabis fra Klasse IV.

Forslaget fra WHO var begrunnet med at det er påvist medisinske effekter av cannabinoider, og derfor er det ikke rimelig at cannabis er oppført i en klasse for stoffer uten medisinsk effekt. Ekspertgruppen mente også at cannabis var mindre skadelig enn heroin og andre stoffer i Klasse IV.

Forslaget ble vedtatt med svært liten margin - 25 mot 27 stemmer. Det var en ganske klar splittelse i medlemsmassen mellom vestlige land og land i Asia og Afrika. Norge er for tiden ikke medlem av Narkotikakommisjonen.

I stemmeforklaringen understreket mange land at dette vedtaket ikke måtte tolkes som en åpning for liberalisering av cannabislovgivningen. Enkelte land som tilhørte mindretallet, reagerte skarpt på at man kunne gjøre slike endringer i konvensjonen ved simpelt flertall og i møte med så stor motstand.

Les også: Presentasjon av WHO ECDDs anbefalinger.

Hva nå?

Selv om vedtaket ikke innebærer noen reelle endringer i den internasjonale kontrollen av cannabis, ser vi at enkelte aktører prøver å framstille det som et viktig skritt på veien mot en mer liberal narkotikapolitikk. Et stykke på vei er det en symbolsk seier at cannabis er fjernet fra Klasse IV, selv om forbudet består. Det har også vært viktig å få støtte for at cannabis har medisinsk effekt, og enkelte håper nok også at endringen vil gjøre det lettere å forske på medisinsk bruk av cannabis.

Samtidig forkastet narkotikakommisjonen alle unntatt ett av WHOs reformforslag. Det siste forslaget ble vedtatt med et lite flertall etter nesten to års diskusjoner mellom medlemsstatene. Motstanden mot å gå med på de ganske tekniske og tilsynelatende ubetydelige endringene små forstås som en grunnleggende skepsis til å rokke ved konvensjonene i store deler av verden. Om noe viser resultatene at det er stor motstand mot ytterligere liberalisering i FN-systemet i overskuelig framtid.