Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Eldres økende bruk av alkohol, ofte i kombinasjon med medikamenter, problematiseres for lite i offentligheten.
Når alkoholen er blitt et langt vanligere innslag blant eldre, bør det følges opp med opplysningsarbeid om hva det innebærer for helsen. Foto: Pexels

Eldres alkoholbruk er et folkehelsespørsmål

Alkohol kobles til et spørsmål om livskvalitet for eldre, heller enn til helse og pasientsikkerhet.

Eldres økende bruk av alkohol, ofte i kombinasjon med medikamenter, problematiseres for lite i offentligheten.

Alkoholbruken er omdefinert

Trenden med at godt voksne drikker mer har bredt seg i alle samfunnslag og begge kjønn. Grensene for hva som er innenfor akseptabel ruspåvirket adferd og hva som regnes som alkoholmisbruk flytter seg når totalkonsumet går opp. Når alkohol blir et innslag i stadig flere sammenhenger, bør det følges opp med opplysningsinnsats om hva økt alkoholbruk innebærer for helsen.

Risiko for helseskade ved samtidig bruk av medisiner

Slik det fremkommer i denne rapporten, er det ikke alltid at risikabel og skadelig bruk av alkohol kuttes ved bruk av medisiner med interaksjoner. Mange godt voksne utsettes derfor for risiko for helseskade. Vi vet heller ikke hvordan alkohol- og medikamentbruk vil slå ut når baby-boomerne entrer eldreomsorgen for fullt, et tiår eller to fra nå.

Tilfredsstillende informasjon?

Vi vet ikke i hvilken grad apotekets ansatte informerer kunder om risikoen ved å bruke alkohol ved utdeling av aktuelle medisiner. Hvis det blir gjort på en systematisk måte kan det kunne bidra til mer informerte forbrukere. Flere studier viser at apotekene kan ha en mer aktiv rolle i å formidle informasjon til eldre om interaksjon mellom alkohol og medikamenter.

Enkelte kan mene at det er legens ansvar å ivareta anbefalingene om alkohol og medikamenter etter å ha kartlagt hva pasienten drikker og generell helsetilstand. Men generelt vil et budskap bli bedre forstått om det fremmes i flere kanaler samtidig.

Alkohol + legemidler = sant

Gruppen eldre som er kroniske brukere av benzodiazepiner drikker like mye alkohol som de som ikke bruker slike medisiner. Det understreker behovet for å intensivere arbeidet med opplysning om uheldige effekter av sambruk av alkohol og medikamenter.

Slik informasjon må gis både til de eldre, deres pårørende, fastleger og andre deler av helse- og omsorgstjenestene. Fastlegen har en viktig oppgave i å kommunisere tydelig om begrensning av bruk av alkohol sammen med enkelte typer medisiner. Forsiktighet med alkohol ved en del type legemidler bør integreres mer i forståelsen av riktig legemiddelbruk, og inn i pasientsikkerhetsprogrammets arbeid med dette.

Problematisk alkoholbruk kan forebygges

Når man spør ansatte i hjemmetjeneste og på sykehjem hvorfor eldre drikker mye, er det ensomhet som oftest nevnes. Også behovet for sosialt liv og hygge trekkes fram. For å forebygge problematisk bruk må kommunene utvikle nærmiljøer og lokalsamfunn slik at det legger til rette for aktivitet, deltakelse og til at eldre kan være mer selvhjulpne.

Regjeringens strategi for et. aldersvennlig samfunn (Helse- og omsorgsdepartementet, 2016) Flere år – Flere muligheter, peker på behov for mer arbeid i alle sektorer for å legge til rette for aktiv aldring.

Viktig frivillighet

Frivillige har en viktig rolle i å mobilisere eldre og deres pårørende og til å senke terskelen for å gjøre endringer eller søke hjelp. Frivilligheten kan også bidra til fellesskap som lindrer eksistensiell angst, ensomhet og fysiske og psykiske plager som følger med aldring.

Frivillige organisasjoner kan bidra til å øke kunnskap om eldre og alkohol. En rekke organisasjoner som arbeider med ulykker, fysisk helse og psykisk helse kan bidra til å løfte temaet eldre og alkohol, fordi alkohol er tett vevd sammen med dette.

Alkohol på dagsorden

Undersøkelsen blant helsearbeidere i eldreomsorgen viser at ansatte i hjemmetjenesten i snitt pr. år møter tre til fire brukere med et alkoholforbruk som påvirker atferd, helse og risiko for skade. At eldre drikker slik at det går ut over helse, funksjon og relasjoner er altså ikke et uvanlig fenomen.

Manglende kunnskap og varsling

Selv om mange har rutine for å varsle, kunne flere varslet andre i egen linje. For få varsler om alkoholrelaterte ulykker. Mange sier fra til ledelse og opplever at det blir fulgt opp, men halvparten oppgir også at de ikke alltid tar en slik samtale med pasienten. Dette viser at de ansatte har mange muligheter til å gjøre en forskjell for brukere med rusproblemer. Men en stor andel av de ansatte ønsker seg mer kompetanse på en rekke sentrale områder slik at eldre med rusproblemer kan få nødvendig helsehjelp. Det gjelder alt fra formelle regler rundt taushetsplikt, hvilke legemidler som ikke bør brukes sammen med alkohol, alkoholens innvirkning på psykisk helse og forebygging av ulykker, til hva eldre kropper tåler.

Går glipp av helse

Utfordringen med at alkoholbruk og eldre ikke tas opp, er at eldre mennesker kan få en dårligere livskvalitet og et dårligere helsetilbud enn de kunne og burde hatt. Mangel på kunnskap om sammenheng mellom alkoholbruk og medikamentbruk kan gjøre at typiske alderdomstegn som dårlig hukommelse og dårlig balanse setter inn før tiden.

Les også:

Alkoholbruken blant eldre stiger.

Hvordan påvirker alkoholen eldrehelsa?

Oppdages alkoholproblemer hos eldre?

Hvorfor drikker eldre mer enn før?