Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Cannabis er mer skadelig enn alkohol for ungdoms hjerner, viser ny forskning.
Ny rapport: Behovet for behandling av cannabisproblemer har økt i alle de nordiske landene de to siste tiårene. Foto: Pexels

Flere trenger behandling for cannabis i Norden

Stadig flere søker behandling for problemer knyttet til bruk av cannabis. Tendensen er økende i alle nordiske land, ifølge rapport.

Antallet unge som er i behandling er spesielt høye.

Dette kommer frem i rapporten Treatment of cannabis-related problems in the Nordic countries, utarbeidet av Nordens velferdssenter.

Personer som får behandling for problemer med cannabis har mange likhetstrekk med personer som får annen rusbehandling, blant annet psykiske problemer, bruk av flere typer rusmidler og få sosiale ressurser.

Men cannabispasientene er ofte veldig unge (under 25 år) og menn.

To risikogrupper

Ifølge svensk forskning kan man dele pasientene i to grupper: De som begynte med cannabis til rekreasjonelt bruk, og de som begynte å bruke stoffet for å takle psykososiale problemer.

Behandlere i Oslo og Kristiansand har også identifisert to risikogrupper, som har ulik vei inn i behandling. Den ene er tenåringer med psykososiale problemer, som blir fanget opp av skolen, foreldre, politi eller sosialtjenesten.

Den andre er eldre pasienter over 25 år, som selv erkjenner at det har et problem og søker hjelp.

Flere har cannabis som hovedproblem

Etter alkohol er cannabis det vanligste rusmiddelet i Norden. I de nordiske landene er bruken høyest i Danmark, etterfulgt av Finland. Norge og Sverige har lavere brukstall, og er sammen med Island blant de landene i Europa med lavest bruk.

I Danmark er cannabisproblemer den vanligste årsaken til at nye pasienter søker seg til behandling: 79 prosent av nye danske ruspasienter i 2014 hadde cannabis som sitt hovedproblem.

Også i Finland utgjør personer med cannabis som sitt hovedproblem en stor andel av de som søker seg til behandling for første gang.

Les også: Flere sliter med cannabis

I Norge og Sverige har om lag en av ti pasienter som er i rusbehandling cannabis som sitt hovedproblem, mens på Island er andelen en av tre.

Viktig å involvere familien

Risikofylt cannabisbruk er forbundet med positive holdninger til cannabis, svakere forhold til foreldrene og psykososiale problemer.

Forfatterne av rapporten peker på at forebygging er viktig, men kan være vanskelig. Verken ungdommene, foreldre eller ansatte i skolen har god nok kunnskap om den fysiske og psykiske risikoen forbundet med cannabisbruk.

I tillegg er samarbeid lokalt mellom skolen, politi, helsetjenesten, ungdomsarbeidere og spesialisthelsetjenesten viktig.

Når en ung person er i ferd med å utvikle et cannabisproblem, er det i tillegg viktig å involvere familien og det sosiale nettverket.

Vanskelig å formidle fakta

En tilspisset og polarisert debatt om cannabis i de nordiske landene gjør det vanskeligere å formidle fakta på en god måte.

Det er en risiko for at holdningene til cannabis blir mer positive, med økt bruk og skader blant unge som en konsekvens. Samtidig har debatten ført til endringer i stigmatiserende kontrolltiltak.