Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Har avkriminaliseringen ført til bedre resultater i narkotikapolitikken i Portugal?
Med unntak av en liten nedgang blant 16-19-åringer i perioden 2003-2007, viser narkotikastatistikken i Portugal at bruken av illegale stoffer økte i alle aldersgrupper i årene etter avkriminaliseringen i 2001. Foto: Pexels

Har Portugal redusert narkotikaproblemene?

I debatten om norsk narkotikapolitikk, vises det ofte til Portugal som eksempel på et land som har valgt en annen løsning med bedre resultater.

Portugal har ikke legalisert narkotika, men har avkriminalisert besittelse av inntil ti dagers forbruk. Det er fremdeles forbudt å innføre, produsere og selge narkotiske stoffer – inkludert cannabis.

Ville bedre kontakten med hjelpeapparatet

En viktig begrunnelse for endringen var at Portugal på 1990-tallet var blant landene i Europa med høyest andel HIV-smittede og utstrakt heroinbruk.  Tanken var at hjelpeapparatet lettere ville komme i kontakt med tunge brukere dersom bruken var avkriminalisert.

Bruk og besittelse av narkotika er fremdeles forbudt, men ble fra 1. juli 2001 ikke lenger straffet med fengsel. Hvis man blir tatt for besittelse av narkotiske stoffer i Portugal, må man møte for en nemnd. Den vurderer om den pågrepne har behov for behandling. Alternativt gis en advarsel.

Ingen dramatisk brudd med praksis

Dramatikken i den portugisiske avkriminaliseringen blir ofte overdrevet. En rekke land i Europa har avkriminalisert bruk av narkotiske stoffer, blant annet nabolandet Spania. Politikken innebar heller ikke noe dramatisk brudd med praksis fra årene før lovendringen.

Samtidig med lovendringen økte portugisiske myndigheter satsingen på behandling og skadeforebyggende tiltak, for eksempel sprøyteutdeling for å hindre HIVsmitte.

Refererer ofte til Portugal

Det vises ofte til Portugal når det gis eksempler på land som lykkes bedre med andre løsninger i narkotikapolitikken. Anslag fra EUs narkotikabyrå, EMCDDA, tilsier at Norge har om lag 9000 høyrisiko opiatmisbrukere mot Portugals 32 000.

Sett opp mot populasjonen gir dette Norge en score på 2,68 og Portugal 4,86. Norge ligger noe høyere enn Portugal på antall sprøytebrukere pr 1000 innbygger (2,42 i Norge mot 2,2 i Portugal), men Norge har trolig mindre problematisk opiatbruk og scorer lavere på sprøytebruk enn mange andre land i Europa.

Overdosetall må tolkes nøkternt

Statistikk over overdosetall i Portugal må tolkes med varsomhet, fordi de er bygget opp av to ulike dataserier som ikke er sammenliknbare.

Mye tyder imidlertid på at overdosedødeligheten begynte å gå ned på slutten av 1990-tallet. Nedgangen fortsatte fram til omtrent 2005, og etter dette gikk den noe opp igjen. Mange land så en slik nedgang i denne perioden. Overdosedødeligheten har hele tiden vært lavere enn i Norge.

Bruk av illegale stoffer øker

Med unntak av en liten nedgang blant 16-19-åringer i perioden 2003-2007, viser narkotikastatistikken i Portugal at bruken av illegale stoffer økte i alle aldersgrupper i årene etter avkriminaliseringen i 2001. Med unntak av en liten nedgang blant 16-19 åringer i 2003-2007.

Den forbigående nedgangen blir av enkelte brukt som argument for at Portugals politikk har lyktes.  Den samme trenden kan imidlertid ses i de fleste europeiske land i denne perioden.

Fra å være et av landene i Europa med lavest bruk av cannabis på 1990-tallet, ligger nå Portugal på snittet i Europa. I tillegg viser data fra Det europeiske narkotikaovervåkningsbyrået at andelen i Portugal som sier de har brukt cannabis, kokain, amfetamin, ecstasy og LSD økte fra 2001 til 2011.

Har iverksatt en rekke tiltak

Portugal har iverksatt en lang rekke tiltak både på forebygging, skadereduksjon og behandling. De har blant annet lyktes med å redusere behandlingskøene, og det har vært en økning i antallet problembrukere som søker behandling. Antallet HIV-positive narkotikabrukere har gått ned, blant annet som resultat av sprøyteutdeling og informasjonsarbeid.

 

Kilder:

EMCDDA (2011) «Drug Policy Profiles. Portugal».

Laqueur, Hanna (2014) «Uses and Abuses of Drug Decriminalization in Portugal»

EMCDDA (2016). «Statistical bulletin 2016. Problem drug use > Opioids > All years > Geo-coverage > National».

EMCDDA (2016). «Statistical bulletin 2016. Problem drug use > Injecting > Most recent estimates».

EMCDDA (2013) «2013 National Report (2011 data) to the EMCDDA. “Portugal” New Developments, trends and in-depth information on selected issues».

Greenwald, G (2009) «Drug Decriminalization in Portugal. Lessons for creating fair and successful drug policies».

ESPAD (2015) «ESPAD Report 2015 Results from the European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs».