Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Portugal har avkriminalisert bruk og besittelse av narkotika.
Med unntak av en liten nedgang blant 16-19-åringer i perioden 2003-2007, viser statistikken at narkotikabruken økte i alle aldersgrupper i årene etter avkriminaliseringen i 2001. Foto: Pexels

Har Portugal redusert narkotikaproblemene?

I debatten om avkriminalisering av narkotika vises det ofte til Portugal. Landet skal være et vellykket eksempel på liberalisering og avkriminalisering, men hva sier tallene om det som har skjedd?

Portugal har ikke legalisering av narkotika, men avkriminalisert besittelse av inntil ti dagers forbruk. Det er fremdeles forbudt å innføre, produsere og selge narkotiske stoffer – inkludert cannabis.

Mildere linje mot heroin i Portugal

En viktig begrunnelse for endringen var at Portugal på 1990-tallet var blant landene i Europa med høyest andel HIV-smittede og utstrakt heroinbruk. Tanken var at hjelpeapparatet lettere ville komme i kontakt med tunge brukere dersom bruken var avkriminalisert.

Bruk og besittelse av narkotika er fremdeles forbudt, men ble fra 1. juli 2001 ikke lenger straffet med fengsel. Hvis man blir tatt for besittelse av narkotika i Portugal, må man møte for en nemnd. Nemnden vurderer om den pågrepne har behov for behandling. Nemden behøver ikke bestemme et gitt tiltak, den kan også gi en advarsel.

Langt igjen til legalisering av narkotika

Betydningen og omfanget av den portugisiske avkriminaliseringen blir ofte overdrevet. En rekke andre land i Europa har også avkriminalisert bruk av narkotiske stoffer, blant annet nabolandet Spania. Oppmykingspolitikken innebærer ikke noe dramatisk brudd med tidligere praksis.

Samtidig med lovendringen i 2001 økte portugisiske myndigheter satsingen på behandling og skadeforebyggende tiltak, for eksempel sprøyteutdeling, for å hindre HIV-smitte. 

Refererer ofte til Portugal

Det vises ofte til Portugal når det gis eksempler på land som lykkes bedre med andre løsninger i narkotikapolitikken. Anslag fra EUs narkotikabyrå, EMCDDA, tilsier at Norge har om lag 9 000 høyrisiko opiatmisbrukere mot Portugals 32 000.

Målt mot befolkningstall gir dette Norge en score på 2,68 og Portugal 4,86. Norge ligger noe høyere enn Portugal på antall sprøytebrukere pr 1 000 innbygger (2,42 i Norge mot 2,2 i Portugal), men Norge har trolig mindre problematisk opiatbruk og scorer lavere på sprøytebruk enn mange andre land i Europa.

Overdosetall må tolkes nøkternt

Statistikk over overdosetall i Portugal må tolkes med varsomhet, fordi de er bygget opp av to ulike dataserier som ikke er sammenlignbare.
Mye tyder imidlertid på at overdosedødeligheten begynte å gå ned på slutten av 1990-tallet. Nedgangen fortsatte fram til omtrent 2005, og etter dette gikk den noe opp igjen. 

Mange land så en slik nedgang i denne perioden. Overdosedødeligheten har hele tiden vært lavere enn i Norge.

Bruk av illegale stoffer øker

Med unntak av en liten nedgang blant 16-19-åringer i perioden 2003-2007, viser statistikken at narkotikabruken økte i alle aldersgrupper i årene etter avkriminaliseringen i 2001. Den forbigående nedgangen blir av enkelte brukt som argument for at Portugals politikk har vært vellykket. 

Den samme trenden kan imidlertid ses i de fleste europeiske land i denne perioden, og er dermed ikke noe som kjennetegner Portugal spesielt.

Fra å være et av landene i Europa med lavest bruk av cannabis på 1990-tallet, ligger nå Portugal på gjennomsnittet i Europa. I tillegg viser data fra Det europeiske narkotikaovervåkningsbyrået at andelen i Portugal som sier de har brukt cannabis, kokain, amfetamin, ecstasy og LSD økte fra 2001 til 2011.

Har iverksatt en rekke tiltak

Portugal har iverksatt en lang rekke tiltak både på forebygging, skadereduksjon og behandling. De har blant annet redusert behandlingskøene, og det har vært en økning i antallet problembrukere som søker behandling.

Antallet HIV-positive narkotikabrukere har gått ned, blant annet som resultat av sprøyteutdeling og informasjonsarbeid.

 

Kilder:

EMCDDA (2011) «Drug Policy Profiles. Portugal».

Laqueur, Hanna (2014) «Uses and Abuses of Drug Decriminalization in Portugal»

EMCDDA (2016). «Statistical bulletin 2016. Problem drug use > Opioids > All years > Geo-coverage > National».

EMCDDA (2016). «Statistical bulletin 2016. Problem drug use > Injecting > Most recent estimates».

EMCDDA (2013) «2013 National Report (2011 data) to the EMCDDA. “Portugal” New Developments, trends and in-depth information on selected issues».

Greenwald, G (2009) «Drug Decriminalization in Portugal. Lessons for creating fair and successful drug policies».

ESPAD (2015) «ESPAD Report 2015 Results from the European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs».