Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Heroinassistert behandling - Danmark

Danmark har siden 2010 tilbudt heroinassistert behandling. I august 2013 kom en evalueringsrapport utført av Sundhetsstyrelsen 2013. Sundhetsstyrelsen påpeker at resultatene må tas med forbehold, fordi studien har relativt få deltakere og data ikke alltid ble samlet inn på de planlagte tidspunktene. For eksempel er over halvparten av skjemaene som skulle fange opp pasientenes helsetilstand ved innskriving, fylt ut et stykke ut i behandlingsforløpet. «Selvom datakvaliteten ikke er optimal, især med henblik på ændringer over tid, kan der dog alligevel siges en del om ordningens effekt», heter det i rapporten.

Til tross for forbeholdene er konklusjonen i rapporten at «ordningen har været en succes»: Den har bedret livet til rusmisbrukerne, senket kriminaliteten og redusert risikoatferden deres. Frafallet fra denne typen behandling rapporteres å være like stor som ved annen substitusjonsbehandling. De som bodde i geografisk nærhet til HAB-senteret, hadde størst sannsynlighet for å lykkes med gjennomføringen. Den danske undersøkelsen viser også at de som faller ut, stort sett er de mest belastede, og at den egenvurderte helsen er blitt dårligere gjennom undersøkelsesperioden.

Det er gjennomført én kvalitativ undersøkelse blant heroinpasientene i Danmark etter at ordningen ble innført (Johansen 2013). Der kommer det frem at en del av pasientene opplever en forbedret hverdag, og at de mener heroinforskrivningen er avgjørende for forbedringen de opplever. Behandlingen gir dem håp og forventninger, og en opplevelse av å komme nærmere en slags normalitet. Sammenlignet med metadonbruk, oppleves det som om heroinen gir færre bivirkninger og som et lettere stoff å avvennes til full medikamentfrihet fra.

Brukerne opplever at de får tid til å komme seg, psykisk og fysisk. Det står i kontrast til det som kommer frem i den kvantitative undersøkelsen, hvor selvopplevd helsetilstand ikke forbedres. Noen av brukerne opplever systemet, med overvåket injisering, kontrollert heroin og hyppige oppmøter, som belastende. Flere mener også at det ville vært en fordel med tre doser heroin daglig i stedet for to, i tillegg til metadon for å forebygge abstinenser om natten.

Les også Heroinassistert behandling – internasjonale erfaringer

Kilder