Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Norge har åpnet for bruk av alternative straffereaksjoner ved kriminalitet knyttet til narkotika
Bruk av alternativ til fengsel har økt de seneste årene og er relevante for de med rusproblemer. Foto: Shutterstock

Hva er alternative reaksjoner?

Alternative reaksjoner er utbredt i Norge. Her er de vansligste formene for straffereaksjon.

Bruken av alternativ til fengsel har økt de siste årene. Alternative straffer benyttes i forbindelse med ulike type forbrytelser, men mange av dem er relevante for folk med rusproblemer.

For mange rusmisbrukere er rusbruken medvirkende årsak til lovbruddene, og behandling og annen hjelp er derfor gode alternativer til bøter og fengsel.

Samfunnsstraff. Gjennomføring av samfunnsstraff er det mest brukte alternativet til fengselsstraff.

§12 soning åpner for at innsatte overføres til soning i institusjon, som for eksempel en behandlingsinstitusjon for rusmisbrukere. Straffegjennomføringsloven §12 gir mulighet for at innsatte med behov for behandling, bo eller arbeidstrening eller andre behov som ikke kan gis i fengsel kan gjennomføre straffen i institutsjon. Det er fortsatt en ubetinget fengselsstraff selv om straffen gjennomføres i en institusjon som ikke ligger under kriminalomsorgen.

Narkotikaprogram med domstolskontroll gir den siktede oppfølging hvor formålet er rusfrihet.
Dette gjennomføres ikke i fengsel eller institusjon, istedet utarbeides individuell plans tilpasset brukerens behov gjerne knyttet til skole, jobb eller behandling og helsehjelp.

Soning med fotlenke med krav om rusfrihet.
En straffegjennomføring i samfunnet som skal legge til rette for at du får mulighet til å ivareta dine sosiale og økonomiske forpliktelser under straffegjennomføringen.

Påtaleunnlatelse med vilkår om rusfrihet.
I stedet for straff som betinget/ubetinget dom og/eller bøter, vil reaksjonen være påtaleunnlatelse med vilkår. Vilkåret er en kontrakt hvor ungdommen selv, foreldre og politi utarbeider vilkårene . Et av vilkårene er rusfrihet. Straffbare forhold som det inngås kontrakt på, vil ikke komme på en ordinær politiattest dersom kontrakten overholdes.

Ungdomskontrakt med oppfølging og rustesting.
Ungdomskontrakt er et alternativ til straffeforfølgning når lovbruddet er av mindre alvorlig karakter. Unge lovbrytere skal gjøre opp for seg, samtidig som de skal få en ny sjanse.

Behandling i konfliktrådet , eventuelt med stormøte og påfølgende kontrakt.
Er du part i en straffesak og ønsker mekling i konfliktrådet, kan du be politiet vurdere om saken egner seg. Dette bør du ta opp så tidlig som mulig for eksempel når du møter til avhør eller ved anmeldelse. Både du og den andre parten må samtykke til konfliktrådsbehandling. I straffesaker er det vanlig at politiet innhenter samtykke, men konfliktrådet kan også bistå.

Ungdomsstraff.
Ungdommer mellom 15-18 år kan idømmes samfunnsstraff for alvorlige lovbrudd som ellers ville ført til fengsel eller de strengeste samfunnsstraffene. Ungdom og verge må samtykke til en slik straffereaksjon.

Program mot ruspåvirket kjøring. En straffereaksjon overfor personer som ellers ville blitt idømt ubetinget fengsel.