Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Cannabisindustrien
Big cannabis er big business med store penger og konkurrerende aktører.

Hva er Big cannabis?

Big cannabis er det man med et felles begrep kan omtale som cannabisindustrien.

Big cannabis er en samlebetegnelse på de økonomiske interessene som er involvert i produksjon, markedsføring og salg av cannabis og cannabisrelaterte produkter.

Konkurrerer innbyrdes

To paralleller til begrepet "Big cannabis" er "Big tobacco" og "Big alcohol", som beskriver de store aktørene innenfor tobakk- og alkoholsektoren. Selv om aktørene innenfor en slik sektor konkurrerer innbyrdes om markedsandeler, har de også felles økonomiske og politiske interesser, for eksempel knyttet til kulturell aksept for bruk av produktene deres og det regulatoriske rammeverket om virksomheten.

Forventet atferd fra økonomiske aktører

Slike sektorinteresser kan forventes å opptre ganske likt i mange sammenhenger. De ønsker å sikre sin lønnsomhet og overlevelse gjennom å kapre markedsandeler, fjerne hindringer for virksomheten og gjøre produktene attraktive og tilgjengelig for forbrukeren – både økonomisk, fysisk og kulturelt.

Truslene mot folkehelsa har endret seg

I tidligere tider var smittsomme sykdommer og fattigdom de største truslene mot folks helse. Nå kan noen av våre alvorligste helseutfordringer beskrives som «industrielle epidemier» - altså sykdomsbølger som skyldes produksjon, markedsføring og salg av helseskadelige produkter.

Kommersielle produkter og industrien overtar rollen som «smittebærere». Det mest typiske eksemplet er kanskje tobakk, men begrepet kan også benyttes på alkohol, våpen eller usunn mat og narkotiske stoffer.

Industrien som politisk aktør

Statlige inngrep vil i mange tilfeller utgjøre et hinder for virksomheten til de økonomiske aktørene. De vil ikke lenger kunne tilby produktene så effektivt og billig til forbrukerne som de ønsker. Noen ganger vil de akseptere behovet for regulering, men i andre situasjoner vil de motsette seg inngrep som undergaver deres interesser.

Tobakksindustrien kjempet lenge imot forskningen og de fordreide vitenskapelig evidens og jobbet for å påvirke myndighetene gjennom lobbyvirksomhet og valgkampstøtte.

De siste årene har vi i tillegg sett en rekke søksmål fra tobakksindustrien mot land som har innført nye restriksjoner på tobakksfeltet. Norge ble blant annet saksøkt fordi staten innførte forbud mot synlig tobakk, og USA ble saksøkt for forbud mot mentolsigaretter.

Samme metoder som tobakk- og alkoholindustrien

Cannabisindustrien prøver seg på mange av de samme strategiene som leverandørene av tobakk og alkohol.

Cannabisindustrien i Colorado gikk rettens vei for å stanse et grasrotinitiativ som ville begrenset THC-konsentrasjonen i cannabisprodukter, innføre advarselsmerking og barnesikker emballasje, men tapte.  I California saksøkte kampanjen bak legaliseringsforslaget nylig motstanderne som hevder at det foreslåtte lovforslaget vil føre til TV-reklamer og markedsføring av cannabisgodterier rettet mot barn. (leafly.com a).

- Og selv om industrien skulle tape slike saker kan de utsette implementeringen av nye lover.

Minstepriser på alkohol ble enstemmig vedtatt i det skotske parlamentet i 2012, men etter at industrien anket den endelige avgjørelsen i det skotske rettsapparatet i november 2016, er saken fortsatt ikke endelig avgjort. Etter en langtrukken juridisk prosess og flere anker fra industrien ligger saken fortsatt hos domstolene.  Dessuten kan frykten for søksmål dempe politikernes vilje til å innføre nye tiltak.

Å så tvil som strategi

En av de viktigste strategiene for industrien har vært å så tvil om forskning som skader deres sak. Dette kan skje gjennom egen forskning og PR. Både alkohol- og tobakksindustrien har sponset forskning, ofte skjult bak tilsynelatende uavhengige stiftelser eller organisasjoner.  Industriaktører har også betalt forskere for å kritisere forskning som strider mot deres interesser.

I likhet med alkohol- og tobakksindustrien har cannabisindustrien vært raske til å peke på det økonomiske bidraget fra næringen:

New report looks at jobs, wages created by Oregon’s new pot industry.

Nevada Alcohol Industry Backs Marijuana Legalization.

Cannabusinesses: Good for the Economy?

Men bidraget fra cannabisskatten utgjør mindre enn 1 prosent av delstatens skatteinntekter og en enda mindre andel av det samlede budsjettet.

Medisinsk cannabis

Forståelsen av cannabis som medisin bidrar dels til å endre folks holdninger til stoffet, og dels har den svake reguleringen av medisinsk cannabis i mange delstater allerede åpnet for en lovlig cannabisindustri med lovlige kunder.

Lovforslaget som skal til folkeavstemning i California høsten 2016 setter av midler til forskning på en rekke nærmere defi nerte temaer, deriblant medisinsk cannabis, effekten av behandling for cannabisproblemer, industriens økonomiske betydning og evaluering av reguleringsmyndighetenes virksomhet og effektivitet.

Næringslivet verner sine interesser

Både alkohol- og tobakksindustrien har bidratt økonomisk til organisasjoner, tenketanker og politikere som støtter deres interesser. Retorikken kretser ofte om «forbrukernes frie valg» og motstand mot statlige inngrep og «formynderpolitikk».

Retorikken kretser ofte om «forbrukernes frie valg» og motstand mot statlige inngrep og «formynderpolitikk».

Tidligere har cannabislegaliseringen i hovedsak blitt finansiert av en håndfull store bidragsytere, særlig George Soros (Drug Policy Alliance) og Peter Lewis (Marijuana Policy Project), som til sammen har brukt rundt to milliarder kroner på narkotikareform de siste tiårene. Den senere tid har imidlertid cannabisindustrien selv begynt å engasjere seg i legaliseringskampen. To av tre store bidragsytere til høstens legaliseringskampanjer har direkte økonomisk interesse i cannabisbransjen, viser tall fra Center for Public Integrity.