Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Actis frykter at forslaget til rusreform slik det foreligger, vil gjøre det vanskeligere å komme tidlig nok på banen overfor ungdom på vei inn i rus. Vi ønsker oss tettere oppfølging av barn og unge, og mer foreldreinvolvering. Foto: Shutterstock

Hva mener Actis om rusreformen?

19. desember 2019 la Rusreformutvalget frem sitt forslag til rusreform. Her kan du lese hva vi mener om forslaget.

Actis er for en ansvarlig rusreform, som både opprettholder den lave bruken av narkotika gjennom god forebygging, samtidig som den forbedrer livssituasjonen for personer med rusproblemer.

Forslaget som foreligger inneholder flere gode elementer, som at tunge rusavhengige ikke skal møtes med bøter for narkotikabruk.

Vi støtter en reform som forhindrer at flere får rusproblemer. Vi vil at ungdom som eksperimenterer med narkotika skal få hjelp til å stoppe en uheldig utvikling før alvorlige problemer utvikles. Da må det satses mer på forebygging og på tiltak som gjør det mulig å gripe inn tidlig.

Unge trenger tettere oppfølging

Vi mener at forslaget slik det foreligger, vil gjøre det vanskeligere å komme tidlig nok på banen overfor ungdom på vei inn i rus. Da blir det krevende å forhindre videre utenforskap og alvorlig avhengighet.

Vi ønsker oss tettere oppfølging av barn og unge, og mer foreldreinvolvering. Fordi det alltid er bedre å forebygge i stedet for å reparere.

Det finnes ikke én modell for avkriminalisering. De landene som har avkriminalisert har gjort det på ulikt vis og med ulikt utgangspunkt. En norsk avkriminalisering må være klok og veloverveid, og tilpasses norske forhold. Vi må sørge for å beholde det vi allerede gjør som fungerer godt.

Norge er ett av landene i Europa med lavest narkotikabruk blant unge. Dette må vi ivareta også i fremtiden.   

Hva er våre bekymringspunkter?

Narkotika skal fortsatt være forbudt, men for at forbudet skal oppleves som reelt, må det være en reaksjon for brudd. Disse reaksjonene må tilpasses den enkelte. Uten dette, kan avkriminalisering lett oppfattes som at det er lovlig å bruke narkotika.

En ansvarlig rusreform må differensiere tydeligere mellom ungdom, tunge rusavhengige og brukere uten en avhengighet.

Ungdom som avdekkes for bruk og besittelse skal oppleve at vi som samfunn bryr oss. De må få individuelt tilpasset og forpliktende oppfølging.

Dette er en anledning til å hjelpe unge som kanskje ikke ønsker det der og da, men som likevel kan trenge hjelp og støtte til å komme ut av et uheldig mønster.

Vi må sikre at unge får samme tilbud om hjelp uansett hvor i landet de bor.

Foreldre må få støtte

Tunge rusavhengige skal få tilbud om behandling og annen tilpasset hjelp som kan gi mer verdighet og et mindre slitsomt liv.   

For unge under 18 år må foreldrene involveres fra et tidlig tidspunkt, både i kartleggingsfasen og i oppfølgingen etterpå.

Bekymrede foreldre må få informasjon, kunnskap og støtte til å stå i en vanskelig situasjon og for å veilede barnet sitt. Tydelige foreldre er også et viktig tiltak for å hjelpe en eksperimenterende ungdom.

Voksne mennesker som ikke har behov for helsehjelp, bør møtes med en reaksjon. En mulig løsning kan være et inntektsbasert gebyr, slik vi har i trafikken.

Gebyr ligger også inne som en reaksjonsform i Portugal-modellen, og er i tråd med utvalgets mandat, som sier at «manglende oppfølging vil medføre sanksjoner».

Økte bevilgninger til kommunene

Utvalgets forslag legger store deler av ansvaret for oppfølging av narkotikabruk på kommunen og barnevernet. Dersom barnevernet skal få hovedansvar for å følge opp rusbruk blant barn og unge, er det behov for en vesentlig styrking.

Allerede i dag har barnevernet problemer med å følge opp langt alvorligere saker, og det er vanskelig å rekruttere nok kompetent personale. Midlene til kommunene må øremerkes.

Hva ønsker vi oss av en rusreform?

Actis er for en ansvarlig rusreform som fører til større verdighet og bedre livssituasjon for de tunge brukerne, samtidig som vi ivaretar den lave rusbruken i befolkningen og forebygger at ungdom som eksperimenterer med rus utvikler alvorlig avhengighet.

Avkriminalisering kan lett oppfattes som at det er lovlig å bruke narkotika. For at forbudet skal oppleves som reelt, må det være en reaksjon for brudd. Disse reaksjonene må tilpasses den enkelte.

Forskjellige reaksjoner

Vi ønsker oss et mer finmasket reaksjonsmønster enn det utvalget har lagt frem. Vi er helt enige i at mennesker med rusavhengighet ikke skal få bøter eller måtte sone i fengsel, men det er viktig at unge på vei inn i en ruskarriere ikke opplever at vi voksne snur ryggen til.

Vi trenger et solid sikkerhetsnett som sikrer at ungdom som sliter med rus og traumer blir fanget opp tidlig nok til at problemene kan løses før de er blitt for store.

Her kan du laste ned Rusreformutvalgets forslag til reform. 
Her kan du lese Actis sitt høringsinnspill til reformutvalget.