Meld deg på vårt nyhetsbrev!

10 prosent sier de har opplevd alkoholbruken til sine barns besteforeldre som problematiske
Økt risikobruk av alkohol i den eldre generasjonen kan gi voksne barn og også barnebarn utfordringer. Foto: Pexels

Hvordan påvirker alkoholen eldrehelsa?

Flere forskere har trukket påstanden om at det alt i alt er sunt å drikke litt.

For de som har drukket mye hele livet kan konsekvensene av alkoholbruk være forskjellig fra de som starter et usunt drikkemønster sent. For førstnevnte gruppe kan de alkoholrelaterte sykdommene være av større betydning.

Last ned vår kunnskapsoppsummering om eldre og alkohol.

Aldring og rusmidler

I boken Aldring og rusmidler trekkes det frem at:

• Alkohol virker på hjernen og gir for eksempel dårligere hukommelse og oppmerksomhet. Symptomer på den vanligste formen for demens, Alzheimers sykdom, forsterkes ved bruk av rusmidler.

• Alkohol kan også skape demens som et resultat av alkoholens direkte virkninger (alkoholisk demens). Hvis man slutter å drikke, kan slik demensreduseres betraktelig.

• Alkohol har en rekke konsekvenser for helse og funksjon i alderdommen, blant annet for høyt blodtrykk, leversvikt, brystkreft, fall, skader og mentale problemer.

• Risikofylt alkoholbruk kan forsterke eksisterende psykiske lidelser som angst og depresjon hos eldre.

• Det er høyere risiko for akutte rusvirkninger. Disse forsterkes ved samvirke med legemidler.

Skader for tredjepart og samfunn

Alkoholbruk hos godt voksne og eldre gir risiko for skader og samfunnskostnader, for eksempel dårligere kjøreferdigheter og nedsatt arbeidsevne og økning i sykefravær og -nærvær. (være på jobb til tross for nedsatt arbeidsevne som følge av alkoholinntak dagen før.)

Slitsomt for pårørende

Mange pårørende plages med nedstemthet, utmattelse, søvnproblemer og angst, muskel- og skjelettplager, hodepine og mageproblemer. Kvinnelige pårørende har oftere symptomer enn menn.

Økt risikobruk av alkohol i den eldre generasjonen kan gi voksne barn og også barnebarn utfordringer. Meningsmålingsbyrået Ipsos-MMI utførte en undersøkelse for AV-OG-TIL i 2014. 10 prosent av de spurte sier at de har opplevd alkoholbruken til sine barns besteforeldre som problematisk. 14 prosent svarer at de har opplevd at besteforeldre har drukket seg beruset med barnebarna til stede.

Økning av relativ risiko for sykdom og/ eller død fra sykdom ved alkoholbruk:

økning relativ risiko for sykdom og/eller død fra sykdom ved alkoholbruk

*16 gram alkohol tilsvarer 1,25 norske enheter alkohol, det vil si ca. en halv liter øl eller et stort glass vin. 40 gram alkohol tilsvarer 3,13 norske alkoholenheter, det vil si litt over tre små flaskepils, eller litt over tre moderate glass vin hver dag.

Alkohol og psykisk helse

Mennesker med problematisk drikkeatferd scorer høyere på både angst og depresjon, og har lavere selvopplevd helse.  Lunde (2015) viser til hvordan risikofylt alkoholbruk kan forsterke eksisterende psykiske lidelser som angst og depresjon. Alkohol kan også være en faktor for selvmord hos eldre. Undersøkelser viser at omlag 20 prosent av personer 65 år og over med depresjonsdiagnose samtidig har alkoholproblemer.

Mennesker med alkoholproblemer vil også oftere ha depressive plager. Det er blitt anslått at 50 prosent av eldre pasienter innlagt ved psykiatriske sykehus har risikofylt og problematisk bruk av alkohol (ibid:18)

Ulykker og personskader

Om man sammenligner de som scorer høyt på problematisk drikkeatferd med de som ikke gjør det, rapporterer de med problematisk drikkeatferd i større grad om balanseproblemer og fall.

Bruk og misbruk av alkohol i kombinasjon med medisiner er en avgjørende faktor for ulykker i hjemmet for eldre. Alkohol i kombinasjon med dårlig syn, flere kroniske lidelser og bruk av flere legemidler er viktige risikofaktorer for fall, spesielt for eldre over 80 år (Helsedirektoratet 2013).

Norske undersøkelser viser en høy forekomst av alkohol og andre psykoaktive substanser hos eldre pasienter som er innlagt på sykehus med akutte skader. Jo eldre pasienten var, jo mindre grad av beruselse hadde medført skade. 31 prosent av kvinner over 65 år innlagt ved akuttmottaket på Ullevål sykehus rapporteres å ha brukt beroligende legemidler og sovemidler.

Les også:

Alkoholbruken blant eldre stiger.

Oppdages alkoholproblemer hos eldre?

Hvorfor drikker eldre mer enn før?