Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Bruk eller besittelse av brukerdoser med cannabis fører oftest til forelegg, påtaleunnlatelse eller en betinget påtaleunnlatelse med vilkår om rusfrihet.
Forelegg er den vanligste reaksjonen for bruk eller besittelse av brukerdoser cannabis . Foto: Shutterstock

Hvordan straffes bruk av cannabis?

Cannabis er regulert som narkotika både internasjonalt, gjennom Narkotikakonvensjonen av 1961, og i Norge, gjennom Forskriftene av 30. juni 1978. All befatning med cannabis vil i Norge kunne medføre straffeansvar. I praksis vil mengden av stoff, og i en viss grad også hvilken form stoffet foreligger i, få betydning for straffens størrelse (Øiseth, Kjeldsen og Sundvold 2014 [2008]).

De vanligste reaksjonsformene  for bruk av cannabis eller besittelse av brukerdoser er forelegg, påtaleunnlatelse eller en betinget påtaleunnlatelse med vilkår om rusfrihet (Riksadvokaten 1998 og 2007).

I sine rundskriv har Riksadvokaten gradvis tatt til orde for en oppmykning av straffeutmålingen knyttet til narkotikaforbrytelser. I rundskrivet fra 2014 (Riksadvokaten 2014) fastslås det at brudd på legemiddellovens § 31 (bruk og besittelse) som regel skal resultere i bot, og at mindre narkotikaforbrytelser etter straffeloven også vanligvis straffes med forelegg.

Riksadvokaten ønsker at unge lovbrytere skal følges spesielt opp gjennom såkalte alternative reaksjoner. For mindre alvorlige narkotikaforbrytelser blant unge (15-18 år) heter det at påtaleunnlatelse med prøvetid som en særlig egnet straffereaksjon. Riksadvokaten fastslår at ungdomsoppfølging kan fastsettes for lovbrytere mellom 15 og 18 år, mens oppfølging i konfliktråd kan anvendes overfor personer som har fylt 18 år på gjerningstidspunktet. Vilkåret er at saken må egne seg for slik behandling. I tillegg må siktede samtykke (Riksadvokaten 2014).

Den norske kriminalstatistikken skiller ikke mellom ulike stofftyper, og det er derfor ikke mulig å si noe om straffereaksjoner knyttet til cannabis spesielt.

Kilder: