Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Illegal bruk av legemidler

En betydelig andel av de som bruker illegale rusmidler, bruker også vanedannende legemidler (narkotikaklassifiserte legemidler). Legemiddelloven gir nærmere forskrifter om hva som skal regnes som legemidler, og Legemiddelloven § 22 regulerer hvilke stoffer som regnes som narkotika. I forskriftene kan det fastsettes at visse stoffer, droger eller preparater alltid skal regnes som legemidler uansett om de også har en annen anvendelse.

Hjelpeapparatet og politi- og tollmyndigheter rapporterer om omfattende illegal bruk av legemidler.  Dette gjelder både legemidler som er smuglet inn i landet, og legemidler foreskrevet av leger. Det er et behov for økt bevissthet i befolkningen og blant legene om dette problemet, ikke minst fordi omsetningen av morfin, buprenorfin og metadon har økt betydelig de siste årene. Dette fører også til en økning i den illegale bruken av disse legemidlene.  I tillegg misbrukes en del av de vanedannende medikamentene ved tyveri fra produsent eller distributør, ved ulovlig produksjon eller ved ulovlig import.

Vanedannende legemidler, deles inn i tre grupper: svakere angstdempende eller beroligende midler (anxiolytika), sovemidler (hypnotika og sedativa) og smertestillende midler av opiod type. Norge har et stort forbruk av kodeinholdige smertestillende midler, mens gruppen benzodiazepiner eller benzodiazepinliknende stoffer dominerer når det gjelder beroligende midler og sovemidler. Salget av smertestillende og beroligende midler fra apotek har vært stabilt, mens salget av sovemidler har økt de siste årene.

NOU 2003:4 ”Forskning på rusmiddelfeltet” peker på at det sannsynligvis er et betydelig omfang av personer med misbruk av vanedannende legemidler i Norge, og at dette i stor grad er et usynlig misbruk. Omfanget av avhengighet, helsemessige skader og sosiale kostnader knyttet til misbruk av vanedannende legemidler har vi lite kunnskap om. Vi vet imidlertid at andel brukere av vanedannende legemidler øker markant med økende alder. Fra 30-årsalderen er det en økende forskjell mellom kjønnene, og det er andelen av kvinner som øker.

Når vanedannede legemidler misbrukes, brukes de ofte i høye doseringer, mange ganger høyere enn anbefalt dosering. Mange blander bruken av illegale rusmidler med vanedannede legemidler. En del preparater er spesielt populære blandet med illegale rusmidler, eksempler på dette er kodeinpreparater (Paralgin Forte®), morfinpreparater (Dolcontin®), metadon, buprenorfin (Subutex®), flunitrazepam (Rohypnol®), diazepam (Vival®, Stesolid®), klonazepam (Rivotril®) og alprazolam (Xanor®).

Ved behandling av legemiddelavhengighet vil det ofte være aktuelt med nedtrapping av legemiddelet over noe tid sammen med støttende behandling. Denne tjenesten utføres enten av fastlegen eller spesialisthelsetjenesten. 

Regulering av legemiddelomsetningen for å hindre avhengighet 

Omsetning, utlevering og forsendelse av narkotika m.v. er bare tillatt til medisinsk og vitenskapelig bruk i samsvar med gjeldende forskrifter regulert i legemiddellovens kapittel VIII.  Produsenter og selgere er pliktig til å gi de meldinger og opplysninger om medikamentene som kreves etter loven. Det er forbudt uten lovlig fullmakt å være i besittelse av eller å bruke narkotika m.v. og å skaffe seg adgang til å få kjøpt slike varer under falske opplysninger, f.eks. om navn, bosted, sykdom eller sykdomstegn. Ved bruk av slike vanedannende medikamenter kreves resept fra lege. Slike midler må ikke anvendes til annet formål enn de er utlevert til, og må ikke uten lovlig hjemmel overdras til eller erverves av andre enn den som resepten eller rekvisisjonen er utstedt til.

På grunn av toleranseutvikling, tilvenning og fare for misbruk anbefales en så kortvarig bruk som mulig (inntil 2-4 uker) av medikamenter som inneholder narkotiske stoffer, som for eksempel benzodiazepiner. Flere norske reseptundersøkelser har bekreftet at langvarig bruk av slike medikamenter er forekommende, hvilket indikerer stor avstand mellom retningslinjer for forskrivning og praksis.

Kilde: Helsedepartementet