Meld deg på vårt nyhetsbrev!

vinge sett fra flyvindu
Taxfree finansierer deler av norsk luftfart, men mye tyder på at alternativer kan sikre finansieringen like godt. Foto: Pexels

Kan taxfree avvikles?

En stadig større andel av alkoholen vi drikker i Norge, kjøpes på taxfree.

Særavgiftsutvalget fikk i 2006 i oppdrag å vurdere hvordan dagens særavgifter ivaretar målene om å skaffe staten inntekter og prise kostnader knyttet til miljø og helse på en best mulig måte. Utvalget beregnet at taxfreeordningen, samt grensehandel med alkohol og tobakk kjøpt i land med lavere avgiftsnivå (primært Sverige), gir et avgiftstap på mellom 0,5 og 1 milliard kroner for den norske stat. Da er ikke reduksjonen i momsinntektene som følge av innkjøp av andre varer i utlandet regnet med (NOU 2007:08, kap. 3.3.9.).

Særavgiftsutvalget gikk på prinsipielt grunnlag inn for å avvikle salget av avgiftsfri alkohol og tobakk for reisende både med fly og ferge. Et mindretall i utvalget inntok imidlertid motsatt standpunkt med «ventil»-begrunnelsen:

Vil avvikling være mulig?

«Taxfreeordningen og importkvotene kan betraktes som en ventil som gjør at nordmenn aksepterer den restriktive alkoholpolitikken Norge fører. Å avskaffe taxfreeordningen samt importkvotene vil, etter disse medlemmenes syn, kunne medføre økt smugling og hjemmebrenning. En opphevelse av kvotene vil i tillegg innebære en kriminalisering av en etablert adferd som vil virke støtende på folks alminnelige rettsoppfatning. Dagens ordning har videre en praktisk side. Hvis all alkohol og tobakk som innføres må fortolles ved deklarering, vil dette kreve økte ressurser til tollvesenet.» (NOU 2007:8, 10.3.3)

Et flertall i helse- og omsorgskomiteen bestående av Ap, KrF, Sp, Venstre og SV påla i november 2014 regjeringen, ved helseminister Bent Høie (H), å gjennomgå taxfree-ordningen slik den fungerer i dag. Dette til tross for at Høie, i et brev til komiteen en måned før stortingsbehandlingen, advarte mot å vedta disse forslagene: "Jeg ser det ikke som hensiktsmessig å prioritere bruk av ressurser på en særlig gjennomgang av taxfree-ordningen i et sosialpolitisk perspektiv."

En avvikling av taxfreeordningen kan medføre kontrollmessige og administrative konsekvenser. Kontrollmessig fordi det er grunn til å tro at småsmuglingen vil øke, administrativt fordi all mindre innførsel av alkohol- og tobakksvarer forutsettes fortollet særskilt.

Finansierer flyplassene

Fortolling kan eventuelt skje etter regler for forenklet fortolling, slik som i dag. Det kan for eksempel gjennomføres ved å legge til rette for at fortollingen skjer ved automater slik at toll- og avgiftsetaten unngår merarbeid. Verdens første tollautomat kom i drift på Oslo Lufthavn Gardermoen i 2007. Det er senere blitt utplassert slike automater ved åtte av de andre større flyplassene med utenlandstrafikk, ved fire ferjehavner og ved grenseovergangen ved Svinesund.

Særutgiftsutvalget påpeker også at en fjerning av taxfreeordningen må ses opp mot forpliktelsene FN-konvensjonen om toll-lettelser for turister innebærer. De reisende må altså fortsatt få kunne innføre 200 sigaretter, en flaske vin og en liter brennevin avgiftsfritt.

Deler av overskuddet fra taxfreebutikkene er med på å finansiere flyplassene i Norge og holde flyplassavgiftene nede. I tillegg til de rent alkoholpolitiske argumentene, er det tungtveiende klimapolitiske og fordelingsmessige grunner til å avvikle taxfreeordningen. Miljøpartiets Rasmus Hansson har tidligere beskrevet ordningen som «statlig premiering av klimafiendtlig transport». Samtidig er taxfreehandelen en «subsidie til de velstående» (Staavi 2014), i og med at det er de mest velstående som reiser mest (Aamaas 2014).