Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Merking av alkohol

Alkohol er en av de store risikofaktorene for sykdom og tidlig død, og er et viktig område å jobbe forebyggende på for å bekjempe ikke-smittsomme sykdommer. Mer enn 30 sykdomsdiagnoser inneholder «alkohol» i navnet, f.eks. alkoholavhengighet, alkoholisk leverbetennelse, alkoholindusert kronisk pankreatitt m.m. I tillegg er alkohol en betydelig risikofaktor for trafikkulykker og andre skader. Sammenhengen mellom alkohol og enkelte sykdommer er godt kjent i befolkningen, andre er det mindre kjennskap til. Forskningen gir godt grunnlag for å merke alkoholprodukter med advarsler for å øke bevisstheten blant forbrukerne.

Helseadvarsler på produkter som er potensielt skadelige, finnes i dag på for eksempel vaskemidler og oppvaskmaskinpulver. Helseadvarsler på tobakk er naturlig å trekke frem som et eksempel på et næringsmiddel med helseadvarsler grunnet risikoen ved bruk. Tobakk og alkohol er begge store risikofaktorer for folkehelsen, men kunnskapen om farene og holdninger til bruken er fremdeles veldig ulik.

Liten kunnskap om risiko

Nordmenn flest vet for lite om hvilken risiko som er knyttet til selv et lavt alkoholforbruk, ifølge en undersøkelse gjennomført av Sentio på oppdrag for Actis 2015. I undersøkelsen svarer syv av ti (70 prosent) at de i liten eller svært liten grad forbinder brystkreft med alkohol. Tallet for tarmkreft er fire av ti (44 prosent). I en lignende undersøkelse fra 2011 svarte kun 33 prosent at det var helt enige i påstanden «alkohol kan føre til hjertesykdommer». Også kunnskapen om sammenheng mellom alkohol og kreft var svak. Kun 19 prosent av de spurte var helt enige i at det var en økt kreftrisiko forbundet med alkoholkonsum.

Vinmonopolet rapporterer om en økende interesse fra kunder om innholdsinformasjon på produktene. Diabetikere og treningsinteresserte ønsker opplysninger om antall kalorier, sukkerinnhold og ulike typer tilsetningsstoffer.

Hva er gjort?

Gjennom EU finnes det reguleringer for merking av matvarer som også gjelder for Norge, men alkoholvarer er unntatt disse kravene. Det er fullt mulig for enkeltland å gå ut over reguleringene fra EU, da EU-reguleringen kun er et minimumskrav.

Verdens Helseorganisasjon (WHO) har laget en oversikt over merking av alkohol. Oversikten er hentet fra Global Information System on Alcohol and Health (GISAH), og viser antall land som har innført merking av enten innhold, forbrukerinformasjon, helseadvarsler og antall standarddrinker.

  Ja Nei
Antall land med ulike merkeordninger
Innholdsmerking 117 (71 %) 47 (29 %)
Forbrukerinformasjon 35 (21 %) 129 (79 %)
Helseadvarsler 29 (18 %) 135 (82 %)
Antall standarddrinker 12 (7 %) 151 (93 %)

I hvilke politiske prosesser hører merkekravet hjemme?

Norske myndigheter har de siste årene vært tydelige på at merking av alkoholholdig vare er relevant og aktuelt å innføre. Men positiv vilje har ikke vært ledsaget av handlekraft.

Forslag om å forbedre informasjonen til forbrukerne ble presentert i Stortingsmelding 30 (2011-2012), Se Meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk. Stortingsmeldingen uttrykte ønske om å introdusere merking av alkoholholdig drikke, både advarsler og innhold. Meldingen ser merking av alkoholholdig drikke som et av tiltakene for å gi informasjon til forbruker om konsekvensene av alkoholbruk. Merking og informasjon til forbruker er også tema i Stortingsmelding 34 (2012-2013), Folkehelsemeldingen. I meldingen heter det at «… helse, kvalitet og forbrukerhensyn skal ivaretas, særlig ved at forbrukerne får riktig og lett tilgjengelig informasjon gjennom merking...». Spesifikke varer blir ikke listet opp, men alkohol vil være et naturlig produkt å inkludere på en slik liste.

Merking av næringsmiddel er i dag regulert av Forskrift om merking mv av næringsmiddel (Lovdata 1993). I paragraf 14, Unntak fra krav om å merke med ingrediensliste, er drikkevarer med mer enn 1,2 volumprosent alkohol inkludert.

Alkohol er også unndratt regulering på matvaremerking fra EU (EU Regulation 1169/2011) (EU kommisjonen 2011). Innen 13. desember 2014 skal Europakommisjonen legge frem en rapport angående alkoholmerking, med særskilt fokus på energiinnhold.

Reguleringen fra EU er kun et minimumskrav, og det er fullt mulig for enkeltland å gå utover denne reguleringen, slik for eksempel Frankrike og Irland har gjort.

Se også vårt notat «Rett til å vite – om merking av alkohol»,

 

Kilder: