Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Økt bruk av alternative straffer

Bruken av alternativer til fengsel har økt de siste årene. Alternative straffer er særlig relevante for forbrytere med rusproblemer, og enkelte av dem er spesielt rettet mot denne gruppen. Mer om alternative straffereaksjoner.

Det er særlig bruken av elektronisk fotlenke som forklarer økningen av alternativ straff. Ordningen ble innført som prøveprosjkt i 2008 og er nå landsdekkende. Elektronisk fotlenke innebærer at den domfelte kan sone dommer på inntil fire måneder, eller de siste fire månedene av en lengre dom, med fotlenke. Ett av vilkårene er at den domfelte holder seg rusfri under straffegjennomføringen og avlegger urinprøver som er uanmeldt, to ganger i uken. Mer om elektronisk fotlenke.

De siste årene har også økningen i bruken av §12-soning blitt tatt hyppigere i bruk. Straffegjennomføringsloven §12 åpner for at innsatte i noen tilfeller kan gjennomføre straffen i en institusjon. De som kvalifiserer til §12- soning er gjerne personer med rusmiddelproblemer, lettere psykiske problemer, atferdsforstyrrelser, tilpasningsproblemer mv. Mer om §12-soning.

Narkotikaprogram med domstolskontroll var et prøveprosjekt i Oslo og Bergen som startet i 2006. I statsbudsjettet for 2015 ble det bevilget midler til å gjøre programmet permanent og landsdekkende, noe som vil gi flere muligheten for å sone gjennom ordningen Narkotikaprogram med domstolskontroll.Narkotikaprogrammets målgruppe er rusmisbrukere som ønsker å gjøre noe med rusproblemet sitt, men som begår rusrelatert kriminalitet. Mer om narkotikaprogram med domstolskontroll.'

Påtaleunnlatelse med vilkår om rusfrihet innebærer at påtalmyndighetene ikke tar ut tiltale selv om saken er godt nok bevist til å ta ut tiltale. Denne ordningen kan inngåes der lovbruddet er mindre alvorlig, eller der den siktede ikke har gjort noe ulovlig tidligere. Ved krav om rusfrihet gjøres påtaleunnlatelsen betinget av at siktede i en prøvetid på normalt to år overholder vilkåret om totalt rusfrihet i prøveperioden.
Mer om påtaleunnlatelse med vilkår om rusfrihet.

Et alternativ til straffeforfølgning er ungdomskontrakt når lovbruddet er av mindre alvorlig karakter. Barn og unge mellom 15-18 år er hovedmågruppa for ungdomskontrakt. Kontrakten er en avtale mellom politi, kommunale myndigheter, sosialetat og barnevern på den ene siden og lovbryteren med samtykke fra foreldrene på den andre siden. Ved ungdomskontrakt settes det inn tiltak som skal hjelpe ungdom i å utvikle et alvorlig rusproblem.Reaksjonsformen betyr at lovbruddet ikke vil gi langtidskonsekvenser for ungdom som gjennomfører kontrakten.
Mer om ungdomskontrakt med oppfølging og rustesting.

Konfliktrådet er en statlig gratis tjeneste som tilbyr megling for å håndtere konflikter. Er du part i en straffesak og ønsker mekling i konfliktrådet, kan du be politiet vurdere om saken egner seg.  Både du og den andre parten må samtykke til konfliktrådsbehandling.Hensikten er at partene gjennom dialog kan finne fram til gode løsninger enten det gjelder å gjøre opp for konkrete lovbrudd, eller gjenopprette mellommenneskelige relasjoner.
Mer om behandling i konfliktrådet.

Ungdommer mellom 15-18 år kan idømmes ungdomsstraff for alvorlige lovbrudd som ellers ville ført til fengsel eller de strengeste samfunnsstraffene. Ungdom og verge må samtykke til en slik straffereaksjon. Ungdomsstraff krever egeninnsats fra ungdommen og de må vise at de er villig til å ta ansvar for å endre adferd og livsførsel. Som oftest blir det også bli foretatt en personundersøkelse for å vurdere om ungdomskontrakt er egnet straff for den aktuelle ungdommen.
Ungdomsstraffen består av tre elementer- ungdomsstormøte, ungdomsplan og oppfølgingsteam. Mer om ungdomsstraff.