Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Ounce cannabis, prisforskjeller
Prisforskjeller på en ounce cannabis (ca 28 gram) i ulike markeder. Kilde: International Business Times (2014)

Pris, avgifter og folkehelse

Avgifter er et av de sentrale virkemidlene for å begrense skadene av alkohol og tobakk. Avgifter bidrar til å øke prisen og dermed begrense forbruket av helseskadelige produkter. I tillegg skaffer avgifter inntekter i statskassen.

I den amerikanske legaliseringsdebatten har ikke folkehelseperspektivet vært så fremtredende. Utsiktene til å skaffe inntekter til delstatsfinansene har derimot vært et viktig argument for cannabislegalisering. Legaliseringsforslaget i Colorado lovet for eksempel at deler av skatteinntektene skulle reserveres til skolesektoren.

Argumenter for avgifter

Folkehelseargumentet for avgifter er at høyere pris vil begrense bruken og dermed også skadevirkningene. Tilsvarende vil et fall i pris sannsynligvis føre til økt bruk, som igjen vil gi økte skader. Lave priser kan også senke terskelen for å begynne, slik erfaringene fra tobakksfeltet viser (MacCoun og Reuter 2001). 

Kostnader versus inntekter

Ett år etter innføringen av legalisering var skatteinntektene den viktigste positive siden av legalisering. Inntektene fra cannabisavgifter utgjør imidlertid mindre enn 1 prosent av delstatens inntekter, og dersom legalisering resulterer i økt bruk, kan det også ha en kostnadsside blant annet knyttet til helse- og sosialutgifter.

Avgiftenes dilemma

På grunn av den lave produksjonsprisen vil utsalgsprisen på cannabis bli sterkt påvirket av skattenivået og omkostningene knyttet til ulike typer regulering, sikringstiltak og kvalitetskontroll (Kilmer et al. 2010).

I et regulert regime kan synkende pris kompenseres med økte avgifter. Et sterkt regulert regime vil imidlertid kunne åpne for et fortsatt svart marked. Dessuten vil avgiftsforskjeller mellom stater kunne føre til press på avgiftsnivået og økt grensehandel, likt det vi kjenner fra alkoholhandelen her i Europa.