Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Føtter som går opp en trapp
Tid, respekt og åpenhet er stikkord for Blå Kors' tilbud til personer som har eller har hatt rusproblemer. Foto: Júlia Orige/Pixabay

Ros til Blå Kors

Omsorg, endring og inkludering er tre nøkkelbegrep som brukes for å beskrive Blå Kors’ gatenære tiltak og Steg for Steg i en ny evaluering som gjennomføres av forskningsstiftelsen Fafo.

Blå Kors har bedt Fafo evaluere noen av sine lokale virksomheter. Rapporten «Bedre livsmestring og sosial inkludering» er den første av tre rapporter fra følgeevalueringen. Tiltakene som evalueres er lavterskeltilbud rettet mot personer i aktiv rus, og Steg for Steg, som er rettet mot personer som har sluttet å ruse seg.

Bidrar til økt livskvalitet

Gjestene som benytter seg av de gatenære tilbudene opplever at tiltakene bidrar til økt livskvalitet. Tilbud om mat er sentralt i disse lavterskeltiltakene, men omsorgen og den sosiale kontakten de får gjennom tilbudene er også viktig for gjestene. Flere trekker frem at de blir møtt på en god måte, blir sett og akseptert.

Tilbud om mat og omsorg gir et godt grunnlag for å drive motivasjonsarbeid og komme i posisjon til å gi oppfølging av personer som har omfattende levekårsproblemer, ifølge evalueringsrapporten.

Respekt og verdighet

Ensomhet og mangelen på meningsfylt aktivitet, inkludering i arbeidsliv og nabolag bidrar til å gjøre overgangen fra et liv som har vært preget av rusbruk til et rusfritt liv vanskeligere. Støtte til å bygge hverdagslivskompetanse, innhold i livet og sosial inkludering er viktig for å lykkes med overgangen fra døgnbehandling til kommunen.

Flere forskningsstudier har pekt på at det som oftest er her det offentlige hjelpeapparatet ikke lykkes.

Steg for Steg tilbyr oppfølging av personer som har sluttet å ruse seg og som ønsker å leve et rusfritt liv. Intensjonen er å være en støttespiller for den enkeltes bedringsprosess, og det legges blant annet vekt på å bidra til en større grad av sosial inkludering. Å bli møtt med åpenhet, respekt og verdighet ble av flere deltakere trukket frem som det unike i tilbudet.

Viktigheten av tid

Mange opplever at det er knapphet på tid i de ordinære helse- og velferdstjenestene, eller at ulike oppfølgingstilbud etter behandling har en tidsbegrensing. Og nettopp tid er et sentralt element i tilbudene som Fafo evaluerer.

I både de gatenære tilbudene og i Steg for Steg er frivillige «tidgivere» en sentral del av tilbudet. De bidrar til at det blir bedre tid til å skape trygghet og relasjoner ved å se den enkelte, skape tillit og relasjon – og det blir skapt rom for at en endringsprosess tar tid. Gjester og deltakere møtes ikke med press om at noe skal gjennomføres eller oppnås innen en viss frist.

Relasjonen mellom tidgiverne og deltarkene ble pekt på som viktig. Tidgiverne er vanlige mennesker som gjør ting sammen med deltakerne fordi de har felles interesser og ønsker å gjøre noe sammen, og en likeverdig relasjon etterstrebes. Tidgiveren må ikke bli en som skal redde deltakeren eller en terapeut i endringsprosessen.