Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Ruskjøring gir flere dødsulykker

Bruk av rusmidler er en av de viktigste årsakene til trafikkulykkene i Norge. Statens vegvesen (2014) meldte at i 16 prosent (28 av totalt 170) av dødsulykkene i 2013 var ruspåvirkning en medvirkende faktor, i 25 ulykker var det utløsende faktor. Disse tallene er antagelig høyere, ettersom det ikke tas blodprøve eller utføres obduksjon på alle innblandede eller omkomne førere.

I en nordisk studie (FHI 2011) på sjåfører som omkom i trafikken i årene 2001-2002, viser det seg at 43 prosent av sjåførene hadde alkohol og/eller spor av andre rusmidler i blodet. I eneulykker, altså trafikkulykker som ikke innebærer en annen bil, oftest utforkjøringer, hadde 60 prosent av sjåførene alkohol eller spor av andre rusmidler i blodet i årene 2001-2002 (FHI 2011).

Antallet dødsulykker på norske veger går ned: 152 mistet livet på norske veger i 2014 (Statens vegvesen 2015), noe som er 35 færre enn forrige år.

Totalt ble 13 personer anmeldt for påvirket båtføring i Oslo i løpet av 2013, og TV2 (2014) kunne rapportere om en økning det siste året, etter flere år med nedgang.

Hvem er de og hva tar de?

Det er flest unge menn som kjører i alkoholpåvirket tilstand i Norge (Moan og Rise 2011). Det mest vanlige ulovlige rusmiddelet som ble påvist i blodet var THC fra cannabis og amfetamin. Per 2013 var fortsatt alkohol det rusmiddelet som ble funnet hyppigst i blodprøver fra sjåfører som er mistenkt for påvirket kjøring – alkohol ble påvist i annenhver prøve, mens cannabis og klnazepam ble påvist i hver tredje (FHI 2014).

Det er påvist at det er en sterk sammenheng mellom befolkningens totale alkoholforbruk og omfanget av promillekjøring: I Norge gir en prosent øking i forbruket av ren alkohol per innbygger en økning i promillekjøringen med to prosent (Rossow og Nordström 2013).

Lovverket

Promillegrensen i Norge er på 0,2 promille (fra 2001, før 2001 var grensen 0,5), har man større alkoholkonsentrasjon i blodet har man ikke lov til å kjøre bil eller føre andre motorkjøretøy i henhold til vegtrafikkloven § 22. Fra 1. januar 1999 ble det innført en promillegrense på 0,8 for føring av småbåt.

Straffeutmålingsgrensene for alkohol: 0,5 i promille = betinget fengsel, 1,2 i promille = ubetinget fengsel (FHI 2013 [2012]). I februar 2012 ble det i Norge som første land i verden innført faste straffbarhetsgrenser for hvilken konsentrasjon man kan ha i blodet av 20 ulike narkotiske stoffer og rusgivende legemidler, samt straffeutmålingsgrenser for 13 av disse. Straffeutmålingsgrensene tilsvarer de for alkohol (ibid).

Forebyggende tiltak

I et forskningsprosjekt gjennomført av Moan og Rise (2011) konkluderte de med at de beste tiltakene for å redusere promillekjøring blant unge menn bør fokusere på å styrke deres kontroll over egen atferd, å tydeliggjøre konsekvenser av promillekjøring, samt å korrigere «deskriptive normer» - altså antagelser om hvor vanlig det er å kjøre bil etter å ha drukket alkohol.

 

Referanseliste

FHI (2011) «Omkomne sjåfører har ofte bruk rusmiddel» Hentet 20.11.14 fra http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6496&Main_6157=6...

FHI (2013 [2012]) «Rusmiddelgrenser i trafikken» Hentet 20.11.14 fra http://www.fhi.no/tema/rusmidler/rusmiddelgrenser-i-trafikken

FHI (2014 [2011]) «Trafikkulykker og rusmidler – faktaark» Hentet 20.11.14 fra http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=List_6212&Main_6157=6263...

FHI (2014) “Rusmiddelstatistikken: Funn I blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring 2013” Hentet 20.11.14 fra http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6489&Main_6157=6...

Moan I. S. og Rise J. (2011) «Predicting not to «drink and drive» using an extended version of the theory of planned behaviour» i Accident Analysis & Prevention 2011, nr. 43, s. 1378-1384.

Nordström og Rossow I. (2013) “Population drinking av drunk driving in Norway and Sweden: an analysis of historical data 1957-89” i Addiction. Hentet 20.11.14 fra http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/add.12126/abstract

Statens Vegvesen (2014) «Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken» Hentet 06.01.14 fra http://www.vegvesen.no/_attachment/642214/binary/966644?fast_title=Dybde...

Statens Vegvesen (2015) «152 omkom i 2014-trafikken» Hentet 06.01.14 fra http://www.vegvesen.no/Om+Statens+vegvesen/Media/Nyhetsarkiv/Nasjonalt/1...