Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Rusmisbruk og kriminalitet

Det er tett sammenheng mellom kriminalitet og rusmisbruk i Norge i dag.
Rundt én av fire fanger i norske fengsler soner en «narkodom» (SSB 2015c). 

I 2013 var det nesten 50.000 anmeldte narkotikaforbrytelser. 46 prosent av alle som ble straffet for forbrytelser hadde narkotikalovbrudd som hovedlovbrudd (SSB 2015d). Disse lovbruddene fordeler seg ganske jevnt mellom brudd på legemiddelloven (bruk og besittelse) og mer alvorlige forhold (brudd på straffeloven): Av de anmeldte forbrytelsene var det 1170 tilfeller som betegnes som «grove forbrytelser» (SSB 2015e).

Fåtallet av sakene ender med fengsel

Selv om antallet narkotikaforbrytelser er høyt, resulterer bare et fåtall av sakene i fengselsstraff. Bruk og besittelse av mindre mengder narkotika, dvs. brudd på legemiddelloven, straffes hovedsaklig med forelegg eller påtaleunnlatelse.

Av i alt 5160 saker som omhandlet bruk av narkotika i 2013 endte kun 4 prosent med ubetinget fengsel.

Av 3113 saker som omhandlet besittelse av narkotika, var det 2 prosent som medførte ubetinget fengsel.

Samlet sett var det 3,5 prosent av i alt 8200 saker der bruk og besittelse ga ubetinget fengsel. Over 90 prosent av sakene ga forelegg eller påtaleunnlatelse. Det er grunn til å tro at sakene som endte med fengselsdom omhandlet flere forhold, men at det registreres som narkotikalovbrudd fordi narkotikaforbrytelsen hadde høyest strafferamme.

Rusproblemer er utbredt blant dem som soner fengselsdommer. Anslagene varierer noe, men man antar at rundt 60 prosent av innsatte i norske fengsler er rusmisbrukere (regjeringen.no a). Anslagsvis 40–60 prosent av innsatte bruker narkotika én eller flere ganger i løpet av soningen (regjeringen.no b).

Les mer om alternative straffereaksjoner.