Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Samfunnsstraff

Samfunnsstraff er det mest brukte alternativet til fengselsstraff, og rundt 2500 personer får denne formen for straff i året.

Samfunnsstraff utmåles i antall timer som skal gjennomføres innen en tidsfrist hvor minimum er 30 timer og maksimum er 420 timer. Man kan også få en deldom som innebærer både ubetinget fengselsstraff og samfunnsstraff.

Generelle krav til domfelte

Noen generelle krav stilles til domfelte som skal gjennomføre samfunnsstraff.  

  • Møte til fastsatt tid og sted.
  • Være upåvirket av berusende eller bedøvende midler ved fremmøtet.
  • Gi nødvendige opplysninger av betydning for gjennomføring av straffen til friomsorgen.
  • Overholde vilkår som retten har satt.
  • Oppholde seg i landet.
  • Ikke true sikkerheten til personer som deltar under gjennomføringen eller påvirke miljøet på en særlig negativ måte. 
  • Ikke begå ny straffbar handling i gjennomføringstiden.

Domstolen kan også sette vilkår om at domfelte under gjennomføringen av samfunnstraffen skal overholde bestemmelser om bosted, oppholdssted, arbeid, opplæring, behandling eller forbys samkvem med bestemte personer. I spesielle tilfeller kan kriminalomsorgen sette vilkår utover de som retten har satt, for eksempel rusforbud.

Brudd på vilkår i samfunnsstraffen

Hvis domfelte bryter de fastsatte vilkårene, kan friomsorgen innskjerpe kravene, og dersom domfelte ikke møter til avtalt tid og sted, kan friomsorgen anmode politiet om pågripelse.

Dersom domfelte bryter vilkårene flere ganger kan kriminalomsorgen bringe saken inn for tingretten og begjære at den subsidiære straffen helt eller delvis skal fullbyrdes.

Innholdet i samfunnsstraffen

Størstedelen av samfunnsstraffen skal brukes til samfunnsnyttig arbeid. Det kan være frivillige organisasjoner, kirker, skoler, barnehager eller sosiale institusjoner. Samfunnsstraffen bære preg av å gjøre opp for seg da straffen brukes til noe som er nyttig for fellesskapet. Gjennomføringstiden skal normalt ikke være mer enn et år.

 

Kilde: Kriminalomsorgen

Les mer om alternative straffereaksjoner.