Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Ny rapport fra EMCDDA viser hvilke tiltak som iverksettes for rusbruk i forskjellige land i Europa.
Ny rapport fra EMCDDA viser hvilke tiltak som iverksettes for rusbruk i forskjellige land i Europa. Foto: Shutterstock

Slik møtes bruk av narkotika i Europa

EUs narkotikabyrå, EMCDDA, har nylig sluppet en oversikt over helsemessige og sosiale tiltak som brukes for å møte rusproblemer i Europa. 

Rapporten, Health and social responses to drug problems: a European guide, er en oversikt over hvilke tiltak og intervensjoner som er tilgjengelig i 30 europeiske land for å møte bruken av illegale rusmidler. Det er første gang byrået gir ut en slik veileder.

Oversikten har et folkehelseperspektiv og gir praktiske råd om hvordan tiltak på narkotikaområdet kan utformes og iverksettes på en bedre måte.

Tiltakene er gruppert etter ulike typer narkotika og bruksmønstre, behovene til ulike grupper (for eksempel tiltak rettet spesifikt mot kvinner eller sårbar ungdom) og problemer knyttet til ulike typer miljøer (for eksempel uteliv, fengsler, skoler, lokalsamfunn etc).

Tverrfaglig samarbeid

Rapporten peker på at det ofte vil være behov for en helhetlig tilnærming der hjelpeapparatet koordinerer innsatsen. Veilederen inneholder flere eksempler på hvordan et slikt samarbeid kan fungere.

For å redusere skader som skyldes alkohol- og narkotikabruk i utelivet samarbeider utelivsbransjen, politi, helsevesenet, nødetater, behandlingsapparatet og lokale myndigheter.

Hvilerom, gratis vann, opplæring av de ansatte i utelivsbransjen, kort responstid fra nødetatene, overvåking av hvilke stoffer som er tilgjengelige på markedet og skadereduserende tiltak som informasjon og testing av narkotika pekes på som tiltak i en slik helhetlig tilnærming.

Det er usikkert hvor effektive tiltakene er hver for seg, men forskningen tyder på en balansert tilnærming der flere av disse tiltakene kombineres, er det mest effektive.

Råd om god håndtering

Veilederen inneholder eksempler på gode tiltak som har fungert, og viser også til EMCDDAs Best practice-portal. Portalen inneholder råd og veiledning for implementering av tiltakene, og gir også en indikasjon på hvor godt effekten av tiltakene er dokumentert. Portalen inneholder også lenker til forskningen tiltakene og anbefalingene er basert på.

Samtidig understrekes det at tiltak som fungerer overfor en gruppe eller i en gitt situasjon, ikke nødvendigvis vil ha samme effekt i en annen kontekst.

Ny teknologi

Ny teknologi er både en trussel og en mulighet for å begrense skader av rusmiddelbruk. Krypteringsmuligheter, ny programvare og nye betalingsløsninger åpner for nye måter å omsette narkotika på.

Samtidig kan den nye teknologien brukes til å utforme e-læringsprogrammer og til å etablere lavterskeltilbud der brukere som ellers ville kviet seg for å kontakte behandlingsapparatet kan få informasjon og råd om skadereduksjon og forebygging.

EUs har gjennom sin narkotikastrategi for perioden 2013–2020 mål om å redusere avhengighet, narkotikarelaterte skader, dødsfall og etterspørselen narkotika.

Veilederen skal fungere som en støtte til strategien gjennom blant annet å redusere etterspørselen etter narkotika og begrense de helsemessige og sosiale konsekvensene av narkotikabruk.