Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Ung jente med grå hettegenser står lent om murvegg
Andelen regelmessige cannabisbrukere blant de yngste i Colorado er nå på samme nivå som før legaliseringen. I de øvrige aldersgruppene har konsumet økt. Foto: Shutterstock

Stabilt høy bruk av cannabis i Colorado

Andelen regelmessige brukere blant de yngste i Colorado er nå på samme nivå som før legaliseringen. I de øvrige aldersgruppene har konsumet økt.

Bruk av hasj og marihuana i befolkningen som helhet i Colorado har vært stabilt høyt fra 2015 til 2016. Dette viser tall fra den nasjonale undersøkelsen om rus og helse (NSDUH 2016).

16 prosent av befolkningen i Colorado oppga at de hadde brukt cannabis siste måned. Dette er nesten dobbelt så høyt som landsgjennomsnittet på 8,6 prosent.

I 2015 hadde Colorado den høyeste bruken av hasj og marihuana i USA, men i 2016 måtte de se seg knapt slått av legaliseringsstaten Alaska og Vermont. 

Som en av de første statene i USA, stemte innbyggerne i Colorado for å legalisere marihuana til rekreasjonsbruk i 2012. De første lovlige utsalgsstedene åpnet i 2014.

Tallene fra den nasjonale undersøkelsen viser at Colorado har høy andel regelmessige brukere i alle aldersgrupper. Mer enn 16 prosent av barn og unge i alderen 12-17 år oppgir at de har brukt stoffet siste år, og 9 prosent i samme aldersgruppe har brukt stoffet siste måned.

- Aldersgrensen for bruk i statene som har legalisert cannabis, er 21 år. Når barn ned i 12-årsalderen har brukt marihuana den siste måneden, viser det tydelig at aldersgrensen ikke ser ut til å kunne veie opp for den økte tilgjengeligheten, sier Pernille Huseby, fungerende generalsekretær i Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan.

Mindre bruk blant de yngste

Regelmessig cannabisbruk i den yngste aldersgruppen har variert litt i de siste års undersøkelser. Etter en oppgang i 2014 har pilen pekt nedover igjen de to siste årene. Andelen regelmessige brukere blant de yngste i Colorado er nå på samme nivå som før legaliseringen. I de øvrige aldersgruppene har konsumet økt.

Også på nasjonalt nivå ser vi en liten nedgang i cannabisbruk blant de yngste fra 2015 til 2016, fra 7 prosent til 6,5 prosent.  Man finner også en nedgang i alkoholbruken og sigarettrøyking i denne gruppen. En liknende tendens har vi også sett i mange europeiske land, der ungdom i mindre grad enn før bruker narkotiske stoffer, alkohol og tobakk.

Tallene kommer frem i National Survey on Drug Use and Health, som har kartlagt bruk av alkohol og narkotika i alle de amerikanske statene. 

I rapporten kommer det også frem at:

  • 9,1 prosent av 12-17-åringer i Colorado oppga at de hadde brukt marihuana den siste måneden. Gjennomsnittet i USA som helhet er på 6,5 prosent.
  • Nesten én av tre av unge mellom 18 og 25 år oppgir å ha brukt marihuana siste måned, selv om også mange i denne gruppen er under den lovlige aldersgrensen på 21 år.
  • I gruppen over 26 år har Colorado mer enn dobbelt så høy andel marihuanabrukere sist måned som landsgjennomsnittet.
  • I USA som helhet steg marihuanabruk siste måned med litt over ett prosentpoeng fra 2013 til 2016, fra 7,4 prosent til 8,6 prosent. I Colorado var økningen litt over 3 prosentpoeng, fra 12,7 til 16 prosent. (Undersøkelsen fra 2013 ligger her)
     

Parallelt med utbredelsen av såkalt medisinsk marihuana og legalisering av rekreasjonsbruk i flere delstater, har det vært en nedgang i andelen av befolkningen som vurderer det som farlig å bruke marihuana. Dette gjelder både på landsbasis og spesielt i legaliseringsstatene.

- Tallene befester inntrykket av at Colorado har hatt en annen utvikling enn andre delstater, og at økningen i tilgjengelighet har hatt betydning for forbruket. Fjerning av forbud gir også et sterkt offentlig signal om at dette ikke er et farlig stoff, noe som bidrar til at flere bruker. Actis mener det er viktig å holde fast på forbudet vi har i Norge, for å hindre en liknende utvikling også her til lands. Marihuana har et klart skadepotensial for den fysiske og psykiske helsen, påpeker Huseby.

Cannabis erstatter ikke alkohol

Undersøkelsene tyder på at økningen i cannabisbruk ikke ser ut til å ha fortrengt bruken av andre rusmidler.

Colorado er blant delstatene med høyest bruk av andre illegale stoffer, men også høyt forbruk av legemidler og høyt alkoholkonsum. Data fra Colorado viser at alkoholomsetningen har økt svakt i årene etter legaliseringen og ikke falt slik noen spådde.

- Enkelte hever at cannabis vil komme istedenfor alkohol eller andre rusmidler, og bruker det som argument for å åpne for å legalisere marihuanabruk. Men disse tallene tyder heller på at marihuana kommer i tillegg. Vår vurdering er at rusproblemene i Norge er store nok, vi bør ikke bidra til å øke dem, sier Huseby.

Les mer om cannabis i vårt hefte Myter og fakta om cannabis.

Økning i stater som har legalisert

Både Alaska, District of Columbia og Oregon har opplevd en statistisk signifikant økning i cannabisbruk. Også i Washington er det en økning, men endringen er innenfor feilmarginene.

Alle disse legaliseringsstatene opplever økt bruk i aldersgruppen 18-25 år (ikke-signifikant økning i Washington), mens det ikke er noen signifikante endringer blant ungdom under 18 år.

Cannabisforbruket i de fem delstatene som har legalisert er i snitt 71,5 prosent høyere enn landsgjennomsnittet. I aldersgruppen 18-25 er nesten 30 prosent av ungdommene regelmessige brukere.

Et positivt funn er at det ikke er noen økning i den yngste aldersgruppen (12-17 år). Isteden ser man en svak nedgang fra 7 prosent til 6,5 prosent fra 2015 til 2016.  Man finner også en nedgang i alkoholbruken og sigarettrøyking i denne gruppen. En liknende tendens har vi også sett i mange europeiske land, der ungdom i mindre grad enn før bruker narkotiske stoffer, alkohol og tobakk.

Bruken av marihuana tolkes selektivt

Konsekvensene legalisering har hatt for marihunanabruken, og særlig bruk blant mindreårige, er en sentral del av diskusjonen i USA. Mange har vist til undersøkelsen Healthy Kids Colorado Survey (HKCS) som ikke viser en økning.

Undersøkelsen er omstridt, blant annet fordi HKCS ikke har med to av de mest folkerike områdene i Colorado og i tillegg opererer med et mye høyere nivå for hva som anses som statistisk signifikant enn det som er standard. Den økningen i forbruk av marihuana som faktisk ble påvist havnet derfor innenfor disse særlig brede feilmarginene. I HKCS er også bruksnivået i Colorado sammenliknet med nasjonale tall som ikke er sammenliknbare. 

Vi har skrevet mer utfyllende om den omstridte undersøkelsen her.

Denne artikkelen er oppdatert i juni 2018.