Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Taxfree - fra liten ventil til stor sluse

Taxfreeordningen ble innført i Norge som følge av FN-konvensjonen 4. juni 1954 om toll-lettelser for turister. Den pålegger avtalepartene å åpne for toll- og avgiftsfri innførsel av «one regular-size bottle of wine and one-quarter litre of spirits» som reisegods. Den norske kvoten for alkohol og tobakk var gjenstand for hyppige endringer før 1982. Kvoten sto deretter fast i en årrekke, før den ble justert opp i 2006. Tollfrikvoten for vin ble økt fra maksimalt 1,5 liter (to flasker) til 3 liter (fire flasker). Denne kvoten forutsatte at kunden ikke kjøpte brennevin. Ved valg av 1 liter brennevin, var kvoten 1 liter vin før 2006, mens den fra 2006 ble satt til 1,5 liter (to flasker).

Før de nye kvotene ble innført, kjøpte nordmenn 50 prosent vin/øl og 50 prosent sprit når de handlet avgiftsfritt. Ett år etter endringen dokumenterte Finansdepartementet at fordelingen var endret til 65 prosent vin/øl og 35 prosent brennevin (VG 2007). Det avgjørende skillet i taxfreesalgets historie kom i 2005. Da vedtok Stortinget en endring i alkoholloven som gir tillatelse til salg av alkohol også ved innreise til Norge.

I en periode hvor EU avviklet det interne taxfreesalget, åpnet Norge slusene. Tollmyndighetene overlot til Avinor å dra fordel av dette hullet i avgiftssystemet. Avinor har solgt retten til avgiftsfritt alkoholsalg videre til det tyske selskapet GEBR Heinemann AG, gjennom høy husleie og en avgift på omsetningen. GEBR Heinemann AG er den største detaljhandelsaktøren for taxfree-utsalg i Europa, og er deleier i selskapet Travel Retail Norway AS, som driver taxfreebutikkene på flere norske flyplasser.

Særavgiftsutvalget fikk 1. desember 2006 i oppdrag å vurdere hvordan dagens særavgifter ivaretar målene om å skaffe staten inntekter og prise kostnader knyttet til miljø og helse på en best mulig måte. Utvalget beregnet at taxfreeordningen, samt grensehandel med alkohol og tobakk kjøpt i land med lavere avgiftsnivå (primært Sverige), gir et avgiftstap på mellom 0,5 og 1 milliard kroner for den norske stat. Da er ikke reduksjonen i momsinntektene som følge av innkjøp av andre varer i utlandet regnet med (NOU 2007:08, kap. 3.3.9.).

Fra 1. juli 2014 ble det åpnet for å bytte inn tobakkskvoten (200 sigaretter) med 1,5 liter vin, rusbrus eller øl. I praksis økte alkoholkvoten for de fleste reisende, fordi stadig færre kjøper tobakk. Finansdepartementet har anslått at endringen vil gi en reduksjon i statens avgiftsinntekt på rundt 100 millioner kroner. Vinmonopolet selv frykter en større lekkasje, og estimerer et inntektstap på 390 millioner kroner, der 250 millioner av disse er tapte alkoholavgifter (Dagens Næringsliv).

I statsbudsjettet for 2014 er skatteutgiften (dvs. hvor mye de reisende, flyplassene og fergene sparer i avgift) anslått til 3,6 milliarder. kroner som følge av fritak for særavgifter på tobakk og alkohol. Ifølge Finansdepartementet kan det dreie seg om en ytterligere skatteutgift på rundt 1,5 milliarder. i merverdiavgift (Prop. 1 LS (2013-2014)). Skatteutgiftene inkluderer all taxfree-handel på fly/ferge. Samlet kommer skatteutgiftene knyttet til taxfreeordningen på om lag 5,1 milliarder. kroner. Det er likevel ikke nødvendigvis slik at en avvikling av ordningen ville betydd at all taxfreehandel ville blitt erstattet av avgiftsbelagt salg i Norge. Inntektstapet (provenytapet) for staten som følge av redusert avgiftsbelagt salg i Norge, er derfor mindre enn skatteutgiften.

De mest oppdaterte anslagene på inntektstap som følge av taxfreesalg av alkohol som departementet har utarbeidet, er fra høsten 2012, og ble avgitt som svar til Venstres fraksjon på Stortinget (Statsbudsjettet.no 2013):

"I rapporten «Avgiftsfritt salg på flyplasser og ferger i utenlandstrafikk» gir Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) anslag på tapt innenlandsk salgsvolum av alkohol og tobakksvarer i 2010 som følge av taxfreeordningen. Anslagene til SIRUS kan fremskrives til 2013 ved hjelp av utviklingen i utenlandsk flytrafikk og antall passasjerer ut fra eller inn til Norge på ferger (Statistisk sentralbyrå). Gitt dette volumet, kan det anslås at en avvikling av taxfree-ordningen for alkohol fra 1. januar 2013 gir en påløpt provenyøkning på rundt 900 mill. kroner i 2013. Den bokførte økningen kan anslås til om lag 825 mill. kroner. Departementet understreker at slike anslag er svært usikre."

Overskuddet fra taxfreehandelen går til private aktører. Ifølge Dagens Næringsliv hadde Travel Retail Norway AS driftsinntekter på 4,1 milliarder kroner i 2012, og et årsresultat etter skatt på 237 millioner kroner. 229 millioner kroner ble avsatt til utbytte til eierne, derav halvparten til GEBR Heinemann AG. Til sammenligning hadde Vinmonopolet driftsinntekter på 11,9 milliarder kroner og et årsresultat på 120 mill. kroner for 2012. Ifølge TV2-nyhetene (2.9.2014) har omsetningen ved ankomstbutikkene på Oslo Lufthavn Gardermoen (OSL) økt fra 764 millioner kroner i 2006 til 1,7 milliarder kroner i 2013. 2014-tallene er anslått til å bli 1,9 milliarder kroner. Ifølge TV2 skal Avinor ha forventninger om at butikkene ved OSL skal omsette for 4 milliarder kroner i 2022.