Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Andelen regelmessige brukere av cannabis er over 80 prosent høyere i de fem første legaliseringsstatene enn i landet som helhet, viser nye tall. Foto: Pexels

USA: Kraftig økning i jevnlig bruk av cannabis

Nesten én av ti amerikanere bruker nå cannabis regelmessig. Høyest er bruken blant unge voksne. 

I aldersgruppen 18-25 år bruker mer enn to av ti cannabis hver eneste måned. Det viser data fra den nasjonale NSDUH-undersøkelsen.    

På nasjonalt nivå har andelen som oppgir regelmessig cannabisbruk (bruk siste 30 dager) økt fra knappe 6 prosent til 9,2 prosent de siste ti årene. I de fem første delstatene som legaliserte er bruken nesten doblet i samme tidsrom, fra 8,8 til 16,8 prosent. 

Andelen regelmessige brukere er over 80 prosent høyere i de fem første legaliseringsstatene (Colorado, Washington, Oregon, Alaska og Washington DC) enn i landet som helhet.  

Forskjellen mellom legaliseringsstatene og resten av landet har økt de tre siste årene. 

Høyest bruk blant unge voksne 

Den høyeste bruken finner vi blant unge voksne i aldersgruppen 18 til 25 år. I 2017 rapporterte 21 prosent av USAs befolkning i denne aldersgruppen at de var regelmessige brukere. I legaliseringsstatene var andelen over 30 prosent. 

En stor andel av denne gruppen er under den lovlige aldersgrensen for kjøp, som er 21 år. 

Voksne bruker mer 

Også blant voksne (26 år og eldre) øker forbruket. 7,5 prosent er regelmessige brukere på nasjonalt nivå. Dette er nesten en dobling de siste ti årene.  

Det er i denne aldersgruppen forskjellen mellom legaliseringsstatene og landsgjennomsnittet er størst. Andelen regelmessige brukere er dobbelt så høyt i legaliseringsstatene.

Det kan derfor se ut som om voksne brukere er den gruppen som i størst grad blir påvirket av legaliseringen. 

Bruken blant ungdom synker 

Selv om bruken blant voksne øker, fortsetter nedgangen blant de yngste ungdommene. 6,5 prosent av 12-17 åringene oppgir at de bruker cannabis regelmessig. Det er omtrent samme nivå som for ti år siden, og en nedgang fra en topp på 7,6 prosent i 2011.  

Ungdomsbruken i de fem første legaliseringsstatene er rundt 40 prosent høyere enn landsgjennomsnittet. Mens landsgjennomsnittet har gått noe ned de siste ti årene, har regelmessig bruk økt fra 8 til 9 prosent i legaliseringsstatene. 

Innføringen av et regulert marked med aldersgrenser har altså ikke redusert ungdomsbruken. Økningen blant unge i legaliseringsstatene er mindre markant enn økningen blant de over 18 år. 

Bekrefter funnene

Tall fra en annen landsomfattende studie, Monitoring the Future, bekrefter at cannabisbruken har gått noe ned de siste årene.

I 2018 oppga 14,6 prosent av ungdommene (14-, 16- og 18 år) at de har brukt cannabis siste måned. Det er en nedgang fra 15,6 prosent i 2013.  

Til sammenlikning viser Espad-studien at 2 prosent av norske 15-16 åringer har brukt cannabis i samme periode. 

Alkoholbruken synker

Både Monitoring the Future og NSDUH viser at alkoholbruken blant ungdom har sunket betraktelig. Nedgangen begynte allerede på slutten av 90-tallet og har fortsatt fram til 2018. 

Andelen som oppgir at de har drukket alkohol siste måned er mer enn halvert fra 38,8 prosent i toppåret 1996 til 18,7 prosent i 2018. Andelen som oppgir at de har vært beruset siste måned sank fra 21,2 prosent i 1997 til 9,1 prosent i 2018. 

Cannabis erstatter ikke alkohol

Et av temaene som ofte dukker opp, er om cannabisbruk erstatter alkohol. Nasjonale data kan ikke si så mye om hvordan dette ser ut på individnivå, men det ser ikke ut til å være noen klar sammenheng på befolkningsnivå.

Data fra Monitoring the Future viser at alkoholbruken blant ungdom har gått ned siden slutten av 90-tallet, mens cannabisbruken har ligget relativt stabil i samme tidsrom. 

Heller ikke NSDUH-dataene tyder på at cannabis erstatter alkohol. NSDUH-studiene viser at alkoholbruken blant ungdom har gått ned, men dette kan ikke forklares med økt cannabisbruk fordi cannabisbruken også har gått ned.  

Alkoholbruken i befolkningen generelt har ligget stabilt gjennom de siste 15 årene, viser NSDUH-tallene, mens cannabisbruken har økt.