Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Kommunal forvaltning av alkoholoven - brudd uten konsekvenser

Dette notatet, som ble  publisert i september 2014, sammenfatter en rekke studier og undersøkelser av kommunenes forvalting av alkoholloven. Gjennomgangen avdekker flere problemstillinger:

  • Regelbrudd avdekkes, men får sjelden konsekvenser
  • Gapet mellom antallet avdekkede overtredelser og bevillingsinndragelser øker
  • Overskjenking og salg og skjenking til mindreårige er utbredt
  • For få kontroller
  • Lite konsekvent behandling av lovbrudd
  • Behov for et normert kontrollsystem som sikrer mer ensartet behandling av regelbrudd

I 2013 sendte Helse- og omsorgsdepartementet et forslag om innføring av et prikksystem for brudd på skjenkelovgivningen ut på høring. Saken lå på publiseringstidspunktet til behandling i departementet.

Forslaget legger opp til normerte regler for kontroll og sanksjoner for brudd på alkoholloven, blant annet gjennom et felles system for prikkbelastning. Dette skal gi større grad av likebehandling og forutsigbarhet på tvers av kommunegrensene, styrke den allmennpreventive effekten av kontrollene og sikre like reaksjoner på grove eller gjentatte overtredelser av regelverket.

Actis støtter prinsippet om lokal kontroll over salgs- og skjenkepolitikken, men mener det er på tide å innføre en nasjonal standard som ivaretar behovet for kontroll og sikrer en mer ensartet og forutsigbar behandling av brudd på alkoholloven.

Actis utgir en rekke kunnskapsnotater. De fleste notatene finnes både i trykt og digital versjon. Send en e-post til info@actis.no om du ønsker en trykt versjon  tilsendt.