Meld deg på vårt nyhetsbrev!

To unge menn røyker cannabis
Dagligbruken av cannabis har økt mye blant unge voksne i USA de siste årene. Foto: Shutterstock

Bekymring for økende cannabisbruk

Cannabisbruken i USA har økt det siste året - i alle aldersgrupper. Det viser nye tall fra en landsomfattende undersøkelse om rusbruk og helse. 

I befolkningen er det 17, 5 prosent som har brukt stoffet i 2019, mot 15,8 prosent året før. Blant alle amerikanere er det 11,5 prosent som klassifiseres som regelmessige brukere.

Regelmessig cannabisbruk har økt i alle aldersgrupper. Blant de yngste mellom 12-17 år var det 7,4 prosent som oppga regelmessig bruk i 2019, mot 6.5 prosent i 2016. Blant unge voksne (18-25 år) økte andelen fra 20,8 prosent til 23 prosent, og blant de over 26 år har bruken økt med tre prosentpoeng fra 7,2 til 10,2 prosent. Alle disse økningene er statistisk signifikante, det vil si at de ligger utenfor feilmarginene. Tallene er hentet fra den landsomfattende National Survey on Drug Use and Health (NSDUH) der mer enn 67.000 personer deltok.

Stor økning i daglig bruk og avhengighet

Dagligbruk blant unge voksne og voksne har også økt mye de siste årene. Rundt en av tre regelmessige brukere er dagligbrukere. Blant 18-25 åringene oppgir 7,5 prosent at de bruker stoffet daglig, mot 6,4 prosent i 2016. I gruppen 26 år og eldre har andelen økt fra 2,1 til 3,4 prosent.

Undersøkelsen viser en stor   økning i cannabisavhengighet i alle aldersgrupper. Nesten 700.000 skoleungdom (12-17 år) klassifiseres som avhengige. Dette er en økning fra 512.000 i 2018.

Hva med Colorado?

De nye tallene viser utviklingen på nasjonalt nivå. Vi vet derfor ikke hvor mye utviklingen i legaliseringsstatene skiller seg fra resten av landet. Tall på delstatsnivå blir publisert senere i høst og kan gi et mer detaljert bilde.

Forskerne publiserte imidlertid noen data fra Colorado, den første delstaten som åpnet for lovlig salg. Tallene tyder på at Colorado skiller seg vesentlig fra resten av landet.

Regelmessig cannabisbruk blant unge voksne i Colorado er mer enn 60 prosent høyere enn landsgjennomsnittet. Blant unge voksen er det 37 prosent som sier at de bruker stoffet regelmessig, mot 23 prosent på nasjonalt nivå. Også blant voksne er andelen regelmessige brukere høyere i Colorado. Nær én av fem voksne bruker stoffet månedlig eller oftere.

Et annet bekymringsfullt funn er at andelen dagligbrukere blant unge voksen er dobbelt så høy i Colorado som i resten av landet – 14,8 prosent mot 7,5 prosent på nasjonalt nivå. Ikke bare er regelmessig bruk mer utbredt i Colorado, men brukerne har også større sannsynlighet for å bruke stoffet hver dag. I delstaten er 40 prosent av regelmessige brukere som sier de bruker cannabis daglig, mot 32 prosent i resten av landet.

Opioidepidemien raser videre

Myndighetene anslår at mer enn 10 millioner amerikanere har misbrukt opioider det siste året. Det tilsvarer 3,7 prosent av befolkningen. Det store flertallet – 96,6 prosent – misbruker reseptbelagte legemidler. Til tross for at situasjonen fortsatt er alvorlig, er dette en nedgang fra 11,8 millioner (4,4 prosent) i 2016.

Ett positivt trekk er at nedgangen er størst blant ungdom og unge voksne (12-25 år). Andelen unge voksne som har brukt heroin det siste året, er mer enn halvert – fra 0,7 til 0,3 prosent - de siste fire årene. Det var også færre som begynte å misbruke smertestillende stoffer og heroin i 2019 enn i årene før. Dette kan gi håp om at rekrutteringen til opioidbruk avtar noe.

Opioidepidemien vil likevel være et stort sosialt og helsemessig problem i USA i mange år framover fordi det allerede er millioner av mennesker som er avhengige. Til tross for reduksjon i bruk, har antall overdosedødsfall fortsatt å øke. Spredningen av fentanyl er en av forklaringene. Fentanyl er et syntetisk opioid som er mange ganger sterkere enn heroin, og som medfører stor risiko for overdose.

For de som allerede har utviklet et opioidproblem, er det avgjørende å få tilgang til god behandling. Tjenestetilbudet er fortsatt mangelfullt, men antallet opioidavhengige som får medikamentassistert behandling har økt med 60 prosent siden 2016.

Stabil alkoholbruk, men nedgang blant unge

Alkoholbruken i befolkningen var relativt stabil fra 2016 til 2019. Det er ingen stor endring i andelen ungdommer (12-17 år) som oppgir at de har brukt alkohol siste måned. Andelen er også uendret blant voksne over 26 år, mens det har vært en nedgang på 2,8 prosentpoeng blant unge voksne (18-25 år). I denne gruppen ser vi også en statistisk signifikant nedgang i alkoholavhengighet.

Enkelte peker på økt cannabisbruk som en forklaring på nedgangen, fordi cannabis angivelig erstatter alkohol. Dette er i så fall en hypotese som må testes nærmere, men både blant de yngste tenåringene og blant voksne har cannabisbruken økt uten at alkoholbruken har gått ned.