Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Det er harde tider for frivilligheten i Norge
Det er tøffe tider for frivilligheten i Norge. Det er viktig at regjeringen bevilger nok penger, slik at det viktige arbeidet kan fortsette, også etter koronakrisen. Illustrasjon: Pixabay

Ekstra midler til frivilligheten

Hvordan går det med finansieringen av frivillige organisasjoner fremover? Her kan du lese om noen av støtteordningene som kan sikre viktige aktiviteter.

Actis følger situasjonen for våre medlemsorganisasjoner tett, og har blant annet gjennomført en undersøkelse blant medlemmene om konsekvensene av koronasituasjonen. Undersøkelsen er gjort i samarbeid med Frivillighet Norge og LNU.

- Flere av våre medlemmer gjør en uvurderlig innsats med å bedre tilbudet til sårbare grupper her og nå. Det er imponerende at så mange har klart å tilpasse seg nye rammer så fort, slik at viktige samfunnsoppgaver løses. Nå håper vi regjeringen følger opp med friske midler for å sikre at disse tilbudene opprettholdes også framover, sier generalsekretær i Actis, Pernille Huseby.

Actis stiller seg med dette bak et krav fra Virke Ideell og Frivillighet om en ekstra tilskuddspost på 250 millioner kroner for å dekke ekstrautgifter knyttet til ekstrainnsats mot sårbare grupper i covid-19-situasjonen.

Actis jobber ellers med å sikre rammevilkårene for frivilligheten generelt og har kontakt med Helsedirektoratet om tilskuddene på rusfeltet. Her følger en oversikt over gjeldende regelverk og aktuelle tilskudds-/støtteordninger:

Tilskudd til frivilligheten

Beskjeden er tydelig fra regjeringen: Frivillige organisasjoner vil beholde statlig tilskudd de allerede har mottatt eller det er vedtatt at de skal motta. Dette gjelder også for aktiviteter som ikke kan gjennomføres som følge av bestemmelser fra helsemyndighetene.

Dersom tilskuddsmottaker ikke kan benytte tilskuddet til det opprinnelige formålet, men ser behov for å omdisponere midler til andre formål, må dette tas opp med departementet eller den aktuelle tilskuddsforvalteren.

Ordningen vil gjelde alle typer frivillige organisasjoner som mottar statlige tilskudd og for tilskudd under alle departementer. Det enkelte departement vil sørge for at beslutningen følges opp i direktorater og underliggende virksomheter som forvalter tilskudd til frivillige organisasjoner.

Actis har bedt Helsedirektoratets tilskuddsavdeling om å være med i et nettmøte for generalsekretærene i Actis, slik at det kan være mulig å stille spørsmål og få til en god dialog om utfordringene på vårt område. Vi kommer tilbake med en invitasjon til et slikt møte etter påske.

Nye tiltak på helseområdet?

Om din organisasjon jobber med nye tiltak knyttet til den aktuelle situasjonen, er det flere steder å søke støtte:

  • Stiftelsen Dam har etablert et eget ekstraprogram på 20 millioner kroner til tiltak knyttet til covid-19. Programmets formål er å støtte tidsavgrensede, koronarelaterte tiltak som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse. Se omtale og søknadskriterier her.
     
  • Også Gjensidigestiftelsen har en ekstra tilskuddspost på 15 millioner kroner for covid-19-relaterte satsinger. Se omtale og søknadskriterier her.
        
  • Virke ideell og frivillighet, der Actis er medlem, har bedt om en ny tilskuddsordning som kan dekke ekstrautgifter knyttet til nye tiltak på helseområdet i forbindelse med covid-19. Forslaget er at dette blir en ekstrapott på 250 millioner kroner. Actis støtter dette kravet.

Tippemidler utbetales i mai

Midler fra Norsk Tippings overskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner utbetales allerede i mai for å bidra til å opprettholde aktivitet hos store landsdekkende samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner innenfor helse, sosiale tjenester, krisehjelp, støttearbeid, natur- og miljøvern og dyrevern, og rednings- og beredskapsoppgaver.

Søknadsfristen er normalt 1. september og utbetaling skjer i desember. I år vil søknadsfristen bli allerede i april.

Nærmere informasjon om ordningen og søknadsfrist vil fremkomme på Kulturdepartementets og Lotteritilsynets nettsider i løpet av april. Organisasjonene oppfordres til å følge med på nettsiden for mer informasjon om søknadsfristen.

Bortfall av næringsinntekt og annet

Noen av aktørene på vårt felt taper også andre inntekter, for eksempel utleie av lokaler, kursinntekter, bingoinntekter og lignende. 

Noe av dette kan dekkes inn av andre støtteordninger, men Actis støtter Frivillighet Norges forslag om at regjeringen i år sørger for full momskompensasjon eller øker denne for frivillige organisasjoner. For oppdatert oversikt over gjeldende støtteordninger - se regjeringens temasider.

Også Frivillighet Norge, der Actis er medlem, har nyttige oversikt over aktuelle tilskuddsordninger.

Holder dere til på Vestlandet, har Sparebanken Vest opprettet et fond på 100 millioner til støtte til lag og foreninger som vil tape penger eller gå glipp av inntekter på grunn av koronaepidemien. Se omtale her.