Meld deg på vårt nyhetsbrev!

En ansvarlig alkoholpolitikk

Innspill til Krfs partiprogram.

Actis er glad for KrFs restriktive linje i alkoholpolitikken, og støtter forslaget om en alkoholpolitisk strategi for å følge opp Regjeringens forslag og Stortingets vedtak om et mål om en reduksjon i skadelig bruk av alkohol innen 2025 med 10 prosent.

For å få til en slik reduksjon, og for å sikre at Norge får beholde vinmonopolordningen, som er et av de viktigste virkemidlene i norsk alkoholpolitikk, bør KrF arbeide for å avvikle den stadig økende salgskanalen som taxfree-ordningen utgjør.  

Svekker politiske mål

Regjeringen la høsten 2016 fram en helhetlig utredning om dagens ordning med avgiftsfritt salg av alkohol på flyplasser og ferjer. Den slår fast at ordningen bidrar til å svekke viktige politiske mål på klima- og folkehelseområdet. I utredningen pekes det på en rekke grunner til å gå bort fra dagens løsning: 

Alkoholbruk:

Taxfree-ordningen bidrar til økt alkoholkonsum. Stortinget har flere ganger, eksempelvis i Statsbudsjettet for 2016 og Folkehelsemeldingen (2016) vedtatt et mål om å redusere det skadelige alkoholforbruket med minst 10 prosent innen 2025. Målet bør forplikte. Men vi går i feil retning. OECD plasserer oss på sjuende plass på listen av land med størst økning i alkoholforbruket.

Trussel mot monopolordningen:

Et av Norges viktigste alkoholpolitiske virkemidler er vinmonopolordningen. Ordningen nyter bred oppslutning i folket og i Stortinget. Taxfree-ordningen svekker Vinmonopolet ved å flytte salget vekk derfra. På sikt kan dette true hele ordningen, fordi vi undergraver unntaket vi har fått fra EUs prinsipper om fri handel og konkurranse.

Klimautslipp:

Taxfreeordningen bidrar til å subsidiere fly- og ferjetrafikk og undergraver dermed reduksjonsmålene på klima- og miljøområdet.

Inntektstap:

Staten taper nær 1 milliard kroner på avgiftsfritaket på alkohol. Avinor tjener 2,5 milliarder kroner fra taxfree-handel. Anslag gitt fra Avinor tilsier at 1/3 av dette kommer fra alkoholsalget. Målt mot den tapte milliarden for staten fra dette salget bør dette være et regnestykke det er mulig å få til å gå opp uten at staten taper inntekter på omleggingen. 

Demokrati:

Mens samferdselssatsinger ellers drøftes i Stortinget, gjør taxfree-ordningen at flyplassfinansieringen holdes utenom politisk prioritering og diskusjon.

Argumentet for å beholde taxfree er bekymringen for finansieringen av småflyplasser rundt omkring i landet. Modellen for flyplassfinansieringen må være en politisk prioritering og kan ikke være basert på inntekter fra avgiftsfritatt salg av helseskadelige produkter. Distriktsflyplassene bør kunne sikres uten at det går på bekostning av folkehelsa.

Endringsforslag linje 48, side 86:

«Avvikle taxfree-ordningen for alkohol på norske ferjer og flyplasser.»