Meld deg på vårt nyhetsbrev!

En verdig rusomsorg

Innspill til Høyres partiprogram.

Det er mange gode forslag om rusomsorg i programforslaget. Vi er særlig glad for de omfattende forslagene om å øke kapasiteten og redusere ventetidene i rusomsorgen, samt tiltakene for å hjelpe innsatte i norske fengsler med rusproblemer. Men vi savner en tydeligere forebyggingspolitikk i programutkastet.

Hjelpe tunge misbrukere

Høyre sier i sitt programutkast at partiet vil «overføre ansvaret for samfunnets oppfølging av bruk og besittelse av illegale rusmidler til egen bruk, fra justissektoren til helsetjenesten.».

Dette forslaget er blitt begrunnet med et ønske om at tunge rusmisbrukere skal få helsehjelp, og at bøter og eventuell bøtesoning ikke har noen positiv effekt for denne gruppen, snarere det motsatte. Actis er enig i denne tankegangen, og støtter intensjonen bak forslaget.

All oppfølging blir frivillig

Vi er samtidig bekymret for at programformuleringen vil innebære at man mister muligheten til å gripe inn overfor unge mennesker som er i ferd med å utvikle et rusproblem. Dersom man overfører alt ansvar for oppfølging fra justissektor til helsesektor, innebærer det at all oppfølging er helt frivillig, fordi helsehjelp per definisjon er et frivillighetsbasert tilbud.

Med full overføring til helse mister man hjemlene som trengs for at politiet skal kunne gripe inn overfor ungdom i en tidlig problemutviklingsfase.  Både bekymringssamtaler, som politiet i dag gjennomfører tusenvis av hvert år, og ungdomskontrakter, som i programforslaget trekkes fram som en reaksjonsform man ønsker å videreutvikle og bruke mer, er hjemlet i justissektoren, som alternative reaksjoner med påtaleunnlatelse.

Les mer om den lave ungdomsbruken her.

Mister mulighet til å hjelpe

Dersom man overfører all oppfølging til helsesektoren, vil ungdom som blir tatt for bruk og besittelse av narkotika fritt kunne velge bort ungdomskontrakt eller andre tiltak som kan bidra til å stoppe et begynnende rusproblem.  Det er viktig å ikke ta bort all mulighet for tidlig inngripen og tidlig innsats i tilfeller der ungdommen der og da ikke ønsker slik oppfølging.  

Endringsforslag linje 2101:

«Høyre vil ha en mer verdig rusomsorg, forebygge bruk og bekjempe avhengighet av illegale rusmidler. Høyres mål er at ingen skal dø av overdose».

Endringsforslag linje 2106:

«Et fortsatt forbud mot bruk og besittelse av narkotika er et viktig forebyggende tiltak og er nødvendig for tidlig inngripen mot begynnende narkotikabruk. Forbudet er ikke til hinder for en tilnærming med mer vekt på skadereduksjon»

Endringsforslag linje 2112:

«Overføre hovedansvaret for samfunnets oppfølging av bruk og besittelse av illegale rusmidler til egen bruk, fra justissektoren til helsesektoren, men samtidig beholde muligheten for inngripen overfor unge i tidlig problemutviklingsfase, eksempelvis gjennom ungdomskontrakt og andre alternative reaksjoner.»