Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Statusrapporten for LAR 2018 viser at det blir stadig flere eldre i LAR.
Det er en økende andel mennesker over 50 år i LAR, viser den siste statusrapporten. Foto: Shutterstock

Flere eldre i LAR

Snittalderen i LAR fortsetter å øke. Samtidig opplever mange å ikke få god nok hjelp for fysiske helseplager, ifølge den nyeste statusrapporten for LAR.

Til tross for at nedre aldersgrense i LAR er opphevet, fortsetter snittalderen å øke. I 2018 var den 45,6 år. Andelen pasienter under 30 år er uendret, mens den over 50 år øker.

Flesteparten av dødsfallene i LAR skyldes fysisk sykdom, som kreft, hepatitt C-relatert leversykdom, hjerte-kar-sykdom, lungesykdom og bakterielle infeksjoner.

Somatisk sykdom kombinert med stigende alder øker dødeligheten. En tredel av de som døde av fysisk sykdom, døde hjemme. Det kan tyde på at mange av disse ikke har fått behandling for sykdommen som har ført til dødsfallet.

Økene alder i LAR, kombinert med en stor sykdomsbyrde, stiller større krav til helsehjelp og kunnskap om aldring, sykdom og medisinering i helsetjenesten.

Få ufrivillige utskrivninger

Ni av ti pasienter som begynner med LAR-behandling, blir i behandling over tid. Av de som slutter, gjør flesteparten det frivillig. Siden 2008 har svært få pasienter blitt utskrevet av behandlingen mot eget ønske.

Frem til 2012 var det en sterk vekst i antall LAR-pasienter. Siden da har veksten flatet ut, men det er fortsatt en jevn stigning hvert år. Kapasiteten i LAR vurderes som god, og det er i dag nesten ingen som venter på LAR-behandling.

Rapporten konkluderer med at LAR langt på vei har nådd frem til de sentrale delene av målgruppen av opioidavhengige, men at det fortsatt er behov for å nå frem til nye grupper.

Pilotprosjekt: Exit-LAR

I 2018 ble det for første gang gjennomført en pilotundersøkelse av pasienter som ønsket å gå ut av LAR. Total deltok 31 pasienter.

21 av disse startet planmessig nedtrapping, og ti trappet ned til null. Pasientene var litt yngre enn snittalderen, særlig blant kvinnene som deltok. Det er ikke primært pasienter som har vært lenge i LAR som ønsker å trappe seg ut av behandlingen.

To tredjedeler av de som deltok i undersøkelsen, ønsket seg ut av LAR fordi de anså seg som ferdig behandlet og ønsket å leve rusfritt og uten LAR-medisiner. Fire ønsket seg ut på grunn av bivirkninger, og kun én oppga misnøye med LAR som grunn.

24 hadde ikke tilbakefall under nedtrappingen, fem hadde begrenset tilbakefall uten rusdominert livsstil, mens to falt tilbake til rusdominert livsstil.

Fem opplevde andre alvorlige hendelser under nedtrappingen, blant annet psykisk ustabilitet og psykose og somatiske episoder som ikke nødvendigvis kan settes i sammenheng med nedtrappingen.

Tidligere forskning tyder på at pasienter som er motivert og godt stabiliserte i substitusjonsbehandling er de som har størst sjanse for en vellykket ut- og nedtrapping.

Heroin ikke på overdosetoppen

Antall overdosedødsfall i Norge er på vei ned, men fortsatt høy. Heroin er ikke lenger den vanligste dødsårsaken. Ett av fem overdosedødsfall i 2017 antas å skyldes heroin.

Antallet overdosedødsfall som skyldes metadon var i 2017 for første gang høyere enn dem som skyldes heroin.

Det er vanskelig å vite konkret hva dette skyldes, men forskerne mener at lekkasjer fra LAR er sannsynlig. Det kan også hende det ikke har vært kjent at personer som har dødd med mye metadon i blodet har vært LAR-pasienter, slik at metadon har blitt tolket som dødsårsaken, og at det kan ha vært andre sykdommer som har vært den reelle dødsårsaken.

Les hele rapporten her.