Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Forsiden av Oslo Fengsel
Å investere mer i rusbehandling er noe av det mest målrettede vi kan gjøre for å få folk tilbake til samfunnet etter endt soning. Foto: Evikka/Shutterstock

Flere må få tilbud om rusmestring

Mange innsatte i norske fengsler har et rusproblem. Allikevel er det kun halvparten av de som søker seg til en rusmestringsenhet som får plass. Tilbudet må styrkes.

En ny vitenskapelig artikkel viser at 55 prosent av de innsatte hadde et alkoholproblem av en viss alvorlighetsgrad da de ble fengslet. Av disse hadde én av fem behov for spesialisert rusbehandling. Forekomsten var omtrent like høy blant kvinner og menn. Andelen med alkoholproblemer var størst blant tidligere straffedømte og dem som satt inne for voldslovbrudd eller ruspåvirket kjøring.  

Artikkelen inngår i PriSUD-prosjektet ved Senter for rus- og avhengighetsforskning.  

Stort udekket behandlingsbehov 

Hele 68 prosent av de innsatte med alkoholproblemer hadde i tillegg utfordringer med narkotika. Jo mer alvorlig alkoholproblemer, desto høyere var andelen med narkotikaproblemer. Innsatte med avhengighet knyttet til både alkohol og narkotika, hadde spesielt alvorlige alkoholproblemer.   

Av alle de innsatte i studien hadde 75 prosent problemer med enten alkohol eller narkotika, eller begge deler. Nesten halvparten – 45 prosent – var antakelig rusmiddelavhengige.  

Ifølge forskerne bak studien har rusmestringsenhetene i norske fengsler kapasitet til bare å ta imot 3 – 4 prosent av de innsatte som trenger det. Dette viser et stort udekket behandlingsbehov.  

Les også: Flere hender i kriminalomsorgen

Behov for flere ansatte i fengslene

En undersøkelse Actis gjennomførte i fjor blant ansatte i kriminalomsorgen, viser at bare 13 prosent av dem mener at innsatte har et tilstrekkelig helsetilbud.  

- Vi ønsker økt satsning på rusmestringsarbeid og tettere oppfølging fra helsepersonell i fengslene.  Undersøkelsen vår viser at det er grunn til å være bekymret for den generelle  bemanningssituasjonen. Vi trenger flere hender i kriminalomsorgen for å sikre et tilbud som setter de innsatte i stand til å starte et bedre liv etter soning. Det vil også gjøre livet innenfor murene tryggere for både innsatte og ansatte. Vi trenger derfor en betydelig styrking av kriminalomsorgen i årene fremover, sier Pernille Huseby, generalsekretær i Actis. 

God investering i fremtiden  

Actis har i flere år  tatt til orde for at det må opprettes rusmestringsenheter i alle fengsler og at bemanningen ved disse må styrkes. I dag konkurrerer innsatte om de totalt  262 rusmestringsplassene som finnes. Det er altfor lite. 

- Å investere mer i rusbehandling er noe av det mest målrettede vi kan gjøre for å få folk tilbake til samfunnet etter endt soning. Å investere i  rusbehandling i fengsel  vil være  forbyggende,  det er  fornuftig og fungerer, sier Huseby.