Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Helseminister Bent Høie
Helseminister Bent Høie la frem forslaget til en rusreform på en pressekonferanse i dag. Foto: Skjermdump.

Forslag til rusreform lagt frem

Fredag 19. februar la Solberg-regjeringen frem sitt forslag til en rusreform.

Hovedelementet i reformen er at ansvaret for samfunnets reaksjoner ved bruk og besittelse flyttes fra justissektoren til helsetjenesten. Narkotika er fortsatt forbudt, og politiet beholder sitt ansvar for å avdekke bruk og besittelse, men den videre oppfølgingen skal skje ved en kommunal enhet.  Store deler av innholdet i reformforslaget er i tråd med det rusreformutvalget foreslo i NOU 2019:26. Det er derimot to store endringer fra utvalgets rapport:  

1. Terskelverdiene for hvor mye narkotika en person har lov til å besitte har blitt betydelig redusert. En kan heller ikke besitte mer enn tre typer narkotiske stoff samtidig.

Om man blir tatt med mer enn terskelverdiene tilsier, kan man likevel unngå å bli straffet hvis man har mindre enn verdiene foreslått av utvalget. I slike tilfeller kan man bli møtt med påtaleunnlatelse dersom man blir regnet som rusavhengig.  

2. Politiet kan pålegge de som blir tatt for bruk eller besittelse av narkotika å møte opp for en kommunal rådgivningsenhet for narkotika narkotikasaker. Om man ikke møter opp risikerer man å bli ilagt et gebyr på 2398 kroner. Når mindreårige blir tatt for bruk eller besittelse, kan også foresatte bli pålagt oppmøte i den kommunale enheten. Foresatte kan også ilegges gebyr ved manglende oppmøte. 

Ellers foreslår regjeringen at:  

  • Et videre oppfølgingsløp etter det ene møtet med den kommunale enheten skal være frivillig. 
  • Helsedirektoratet skal lage retningslinjer for videre oppfølging i kommunene. 
  • Politiet skal ha hjemler til visitasjon, men ikke for ransaking av hus eller eiendeler eller pålegg om urin eller blodprøve. 
  • Det skal opprettes kommunale rådgivningsenheter for kommunene og at merkostnadene knyttet til deres arbeid med å ilegge gebyrer, gjennomføre møter og innkalling til møter blir kompensert av staten. 
  • Det ikke skal lovfestes hvilken kompetanse de som jobbar ved den kommunale rådgivningsenheten skal ha. 
  • Det ikke skal innføres et register for de som tas for bruk og besittelse. 
     

Oppfølging av unge

Actis har uttrykt støtte til en reform som legger til rette for at rusavhengige blir møtt med hjelp og ikke straff. Samtidig har det vært viktig for Actis at ungdommer som blir tatt for bruk og besittelse må gå gjennom et forpliktende helseoppfølgingsløp.  

- For oss er det viktig at en reform sørger for et bedre og mer helhetlig tilbud til ungdom som er i ferd med å utvikle problemer. Dette er ikke bra nok i regjeringens forslag, og vi forventer at Stortinget forsterker oppfølgingen av ungdom, sier generalsekretær Pernille Huseby.

Hun fortsetter:

- Vi er glade for å se at regjeringen i sitt forslag er opptatt av å opprettholde den allmennpreventive virkningen av narkotikaforbudet. Men samtidig vil reformen fjerne noen av tersklene for ungdom å si nei til å bruke narkotika, og det er vi bekymret for. Vi ser at de som jobber tettest med unge med begynnende rusproblemer, som for eksempel helsesykepleierne, mener at det å møte bare én gang hos en ruskonsulent er altfor lite for å få til motivasjon for endring, sier Huseby. 

Forebyggings- og behandlingsreform 

Huseby viser videre til at reformen ikke legger opp til å styrke helsetilbudet for personer med rusproblemer:  

- Derfor må Stortinget nå sørge for at dette blir en forebyggings- og behandlingsreform, sier Huseby.