Meld deg på vårt nyhetsbrev!

mann_med_laptop
Foto: Shutterstock

Her kan du søke penger

Det finnes flere steder der frivillige organisasjoner kan søke midler. 

Det finnes flere tilskuddsordninger til rus og psykisk helsearbeid hos Helsedirektoratet. Nær 500 millioner kroner skal fordeles på feltet (med forbehold om budsjettbehandlingen i Stortinget).

 • Frivillig rusmiddelforebyggende innsats (kapittel 714 post 70).

Søknadsfrist 15. desember 2016.

Organisasjoner og stiftelser som arbeider på nasjonalt/landsdekkende plan med oppgaver knyttet til et av innsatsområdene; rusmiddelpolitisk påvirkningsarbeid, oppvekst eller arbeidsliv – kan søke. Søker må være registrert i Frivillighetsregisteret (på søkertidspunktet).

Ca. 43 millioner kroner skal fordeles.

Les mer og søk her

 • Driftstilskudd (nasjonal grunnstøtte) til frivillige rusmiddelpolitiske organisasjoner (kapittel 714 post 70).

Søknadsfrist 15. desember 2016.

Nasjonale frivillige rusmiddelpolitiske medlemsorganisasjoner med over 100 medlemmer og min. to lokallag i to fylker kan søke. Det stilles noen krav til organisasjonens vedtekter og årskontingent og tilskuddsordningen skal støtte opp under frivillig innsats for å redusere forbruk av rusmidler og skader forårsaket av rusmidler.

Ca. 18 millioner kroner skal fordeles.

Les mer og søk her

 • Ideelle og frivillige organisasjoner som driver aktivitetstilbud rettet mot personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring (kapittel 765, post 72).

Søknadsfrist 15. desember 2016.

Stiftelser og organisasjoner som utfører oppgaver knytta til personer med rusmiddelproblemer og/eller prostitusjonserfaring.

Ca. 106 millioner kroner skal fordeles.

Les mer om tiltaket og søk her

 • Grunntilskudd til frivillige organisasjoner som i samarbeid med kommunene driver institusjonsbaserte tiltak for personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring (kapittel 765, post 72).

Søknadsfrist 15. desember 2016.

Stiftelser og organisasjoner kan søke om midlene der målet med ordningen er å støtte opp om frivillige eller ideelle organisasjoner som driver institusjonsbaserte dag- og døgntiltak med oppfølging og rehabilitering av personer med rusproblemer og/eller prostitusjonserfaring.

Les mer om tiltaket og søk her.

 • Bruker- og pårørendearbeid innen rus og psykisk helsefelt (kapittel 765 post 71).

Søknadsfrist 1. februar 2017.

Stiftelser, organisasjoner og private bedrifter kan søke. Herunder;

 • Interesseorganisasjoner som ivaretar brukernes og pårørendes interesser på systemnivå.
 • Brukerstyrte sentre/tiltak som gir tilbud om arbeidsretta aktiviteter, fysisk aktivitet/meningsfylt hverdag, selvstendighetstrening, sosial trening, brukeropplæring mv til mennesker med psykiske lidelser og/eller rusavhengighet.
 • Pårørendesentre/tiltak som gir råd, veiledning, omsorg og støtte til pårørende til mennesker med rus- og/eller psykiske lidelser.

Ca. 110,6 millioner skal fordeles.

Les mer om tiltaket og søk her

 • Forsknings- og utviklingsprosjekter knyttet til fysisk aktivitet i behandling og rehabilitering av personer med rusmiddelproblemer og psykisk syke (kapittel 765 post 60).

Søknadsfrist 1. mars 2017.

Dette er midler alle kan søke om. Målet er å styrke kunnskap om fysisk aktivitet i behandling og rehabilitering for personer med rusmiddelproblemer og/eller psykisk sykdom.

Ca. 2 millioner kroner skal fordeles.

Les mer om tiltaket og søk her

 • Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov (kapittel 765 post 60).

Søknadsfrist 1. februar 2017.

Kommuner, statlige/kommunale/fylkeskommunale bedrifter, kommuner og helseforetak i fellesskap kan søke om midlene. Det er behov for å styrke brukerinnflytelsen i tjenestene i tillegg til ordningens mål. Konkrete løsninger må utvikles lokalt, men det er behov for å stimulere til økt samarbeid mellom kommuner, spesialisthelsetjeneste og bruker- og pårørendeorganisasjoner.

Ca. 225 millioner kroner skal fordeles.

Les mer om tiltaket og søk her

Andre stiftelser og ordninger:

 • Gjensidigestiftelsen

Søknadsfristen var i 2016 15. september (for midler brukt i 2017).

Støtter prosjekter som:

 • Sikkerhet
 • Mestring og læring
 • Sosial inkludering og mangfold
 • Fysisk aktivitet
 • Kosthold

Gjensidigestiftelsen støtter blant annet lag, foreninger og organisasjoner som er registrert i frivillighetsregisteret og dersom offentlige virksomheter har et "spleiselag" med frivillige organisasjoner, kan også disse søke om midler, med de frivillige som mottakere av midlene.

www.gjensidigestiftelsen.no/soknadsskjema

 • Stiftelsen ansvar for fremtiden (Saff)

Søknadsfrist mai 2017.

Stiftelsen har som mål å fremme nordisk samarbeid og forskning om avholdende livsstil og påvirkningsarbeid for dette og med dette fokuset også fremme omsorg og oppdragelse av barn.

Saff ønsker å støtte aktiviteter, informasjons- og påvirkningsarbeid til organisasjoner og foreninger innenfor og utenfor Norden som bl.a:

 • Arbeider for å fremme en rusfri livsstil.
 • Arbeider med påvirkningsarbeid ovenfor politikere og beslutningstakere slik at disse bedriver en alkoholpolitikk som fremmer det rusfrie arbeidet.
 • Oppmuntrer til forebyggende arbeid blant barn og unge.
 • Arbeider med å sikre at det blir gjennomført forskning på den rusfrie livsstilen.

Les mer om stiftelsen og søknadsprosess her: http://ansvarforframtiden.se

 • Sparebankstiftelsen

Søknadsfristene er 1. februar og 1. september.

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse som gir bidrag til allmennyttige formål. De ønsker å bidra til et samfunn med flere skapende, aktive og ansvarsbevisste mennesker, og støtter særlig prosjekter som skaper engasjement, involverer frivillige og som gir et positivt bidrag til barn og unge.

Les mer om stiftelsen og søknadsprosess her: www.sparebankstiftelsen.no

 • Ekstrastiftelsen

Søknadsfrist for helseprosjekter: 15. mars og 15. september.

For forskningsstøtte: 1. juni.

Expressøknad: 15. mars og 15. september.

ExtraStiftelsen er frivillighetens egen stiftelse og en sentral aktør innen frivillighet og helse som skal bidra til å realisere prosjekter og forskning som fremmer fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet.

Prosjektene spenner fra små, lokale aktiviteter ledet av ildsjeler, til forskningsprosjekter i verdensklassen.

Les mer om stiftelsen og søknadsprosess her: www.extrastiftelsen.no/sok

 • Franzefoss-gruppen

Fordeles før jul, søkes på gjennom hele året.

Konsernet har noen midler som hvert år rett før jul fordeles på humanitære tiltak og da fortrinnsvis myntet på barn/ungdom.

Fordelingen skjer etter en vurdering av skriftlige søknader.  Organisasjonen må være godkjent av innsamlingskontrollen.  

Les mer om konsernet her: www.franzefoss.no

Søknader sendes: merete.hulbak.bergan@franzefoss.no