Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Mina Gerhardsen, generalsekretær i Actis
Generalsekretær Mina Gerhardsen (bildet) og seniorrådgiver Pernille Huseby representerte Actis i høringen i helse- og omsorgskomiteen om statsbudsjettet for 2018.

Høring i helse- og omsorgskomiteen

Forebygging, ettervern og øremerking viktige punkter i rusarbeidet fremover.

I dag var det høring i helse- og omsorgskomiteen om statsbudsjettet for 2018. I vårt innspill la Actis vekt på at ruspolitikken bør ha tre hovedmål:

  • Å forebygge at folk får rusproblemer.
  • Å bidra til at de som har fått et rusproblem får hjelp til å leve et liv uten rusavhengighet.
  • Å øke verdigheten og livskvaliteten til de som har et rusproblem.


Vi mener budsjettforslaget som er lagt fram har et klart forbedringspotensial målt mot dette.

Les også: Statsbudsjettet oppsummert

Svikter i oppfølgningen

Regjeringen skal ha mye skryt for satsingen på bedre rusomsorg og ambisjonene i Opptrappingsplanen. Men opptrappingen som er planlagt for neste år, på 260 millioner kroner, er for lavt når vi kjenner det store og akutte behovet for bedre rusopppfølging i kommunene.  

Erfaringen er at det er i tiden etter behandling og soning det altfor ofte svikter. Folk kommer ut uten at det er lagt til rette med egnet bolig, nettverk og aktivitet. Skal vi gi folk en real sjanse til å lykkes med å skape nye liv, må dette på plass.

Pengene må øremerkes

For å nå målet om 2,4 milliarder i opptrapping i løpet av perioden 2016-2020 bør det i snitt være en økning på 457 millioner per år de neste årene. Regjeringens forslag på 260 millioner ligger nær 200 millioner under det som er forventet opptrapping.

 

Opptrappingsplanen for rusfeltet

 

Det er også en stor utfordring at pengene sendes til kommunene med god intensjon, men uten øremerking,

Ifølge en rapport fra Sintef (2014) fører manglende øremerking av midler til kommunalt rusarbeid til at pengene ofte går til andre formål. En ny forskningsrapport fra Telemarksforsking (2017) slår fast det samme. Bare 41 prosent av kommunene i undersøkelsen sier de brukte midlene til rusfeltet i tråd med de statlige føringene i 2016.

Les også: Etterlyser øremerkede ruspenger.

Actis håper at Stortinget sørger for en økning av opptrappingen og at ruspengene blir øremerket slik at pengene brukes slik de er tiltenkt.

Bedre innsats i fengsel

Et område som bør få særlig oppmerksomhet i opptrappingsplanens i fortsettelsen er fengselshelsetjenesten og rusbehandling i fengslene. Nye tall viser at 65 prosent av de som sitter i norske fengsler har brukt illegale rusmidler, 35 prosent mens de sitter i fengsel.

En aktuell gjennomgang fra Seraf viser også den dramatiske økningen i overdoserisiko de første dagene etter løslatelse. Skal vi få ned de altfor høye overdosetallene bør dette være et satsingsområde.  

Actis er skuffet over at det i budsjettforslaget ikke ligger inne midler til en eneste ny rusmestringsenhet i 2018. For å øke sjansene for at folk lykkes med å skape nye liv uten rusavhengighet etter soning, og for å redusere risikoen for overdosedød, er det helt nødvendig med satsing på fengselshelsetjenesten og flere rusmestringsenheter.

Les også: Lite satsing på rusavhengige i fengsel

Styrket strategi mot overdoser

Stortinget vedtok i 2014 en nullvisjon for overdosedødsfall i Norge og en overdosestrategi for perioden 2014-17. Norge har lenge hatt om lag 260 narkotikarelaterte dødsfall i året.

Les også: Krever ny plan mot overdosedødsfall

Actis er glad for at overdosestrategien videreføres og at tilskuddet øremerkes i 2018. Actis mener det nå må utarbeides en ny og styrket strategi uten tidsbestemt avslutning, som også tar inn forebyggende tiltak mot overdoser knyttet til medikamentbruk, som vi ser både nasjonalt og internasjonalt er et økende problem.

Forebyggende innsats

Norge lykkes bedre enn de aller fleste land med rusforebygging. Norsk ungdom ligger på bunn i Europa både i alkoholbruk og cannabisbruk.

 

Andel 15-16-åringer som oppgir å ha prøvd cannabis i løpet av livet:

Bruk av cannabis blant ungdom 15-16 år i Europa.

Kilde: FHI 2017

 

Samtidig ser vi en svak økning i bruk i siste Ungdatatall og vi ser en markant økning i antall som trenger behandling for cannabisbruk,

Det understreker behovet for å være føre-var og satse på lavterskeltilbud som gjør at vi kan fange opp og sette inn hjelp så tidlig som mulig når unge strever.

En god helsestasjons- og skolehelsetjeneste er grunnleggende når det gjelder tidlig intervensjon når unge har et begynnende rusproblem eller psykiske lidelser. Vi trenger derfor en økning og øremerking også for dette formålet.

Frivilliges bidrag

Frivillige organisasjoner er viktige partnere for rusforebygging og rusomsorg, både nasjonalt og lokalt. Actis ber derfor om styrking av bruker- og pårørendearbeid innen rus og psykisk helsefelt og frivillig rusmiddelforebyggende innsats.

Her kan du lese kapittelet for Helse- og omsorgsdepartementet i statsbudsjettet 2018.

Dette er hva Actis spilte inn til justiskomiteen.